simplificada - arc-cat. · pdf file2 unitats de mesura que s’han d’utilitzar totes...

Click here to load reader

Post on 28-Jul-2018

221 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Declaraci anual de residus industrials. Any 2006Declaracin anual de residuos industriales. Ao 2006

  Instruccions generals i annexos

  Instrucciones generales y anexos

  S I M P L I F I C A D A

 • A QUI ES REQUEREIX EL COMPLIMENT DE LA DECLARACI SIMPLIFICADA

  Destinatari especfic del requeriment Aquesta declaraci es destina a les activitats de tipus industrial amb 5 o menys treba-lladors i va dirigida al/s centre/s productiu/s de lempresa. Per tant, shan de fer tantes declaracions anuals de residus industrials com factories tingui una empresa.

  Desglossament del formulari El formulari es compon de 2 fulls de declaraci i sestructura de la manera segent:

  Full 1: Dades generals de lempresa.

  Full 2: Gesti dels residus.

  El/la responsable de residus del centre productiu, tal com es preveu a larticle 8 del Decret 93/1999, de 6 dabril, sobre procediments de gesti de residus, sha dencarregar demplenar aquest formulari. Amb la seva signatura a cada full, garanteix lexactitud de les dades.

  Nomenament de la persona responsable de residus El productor o possedor de residus ha de comunicar a lAgncia de Residus de Catalunya el nomenament del responsable de residus tal com preveu larticle 8 del Decret 93/1999, de 6 dabril, sobre procediments de gesti de residus. Es considerar responsable de resi-dus qui signa la declaraci anual de residus industrials.

  Termini de presentaci de la declaraci El termini de presentaci de la declaraci de residus industrials correspon al primer tri-mestre de lany en qesti, tal com es preveu a larticle 6 del Decret 93/1999, de 6 dabril sobre procediments de gesti de residus.

  Remissi de la declaraci La declaraci, formalitzada degudament, es pot retornar per correu a lAgncia de Residus de Catalunya mitjanant el full de remissi que tamb sadjunta, o b presentant-la personalment a ladrea que sassenyala en el full de remissi o b a les Delegacions Territorials de Medi Ambient.

  Cal retornar tots els fulls del formulari, inclosos els que quedin en blanc.

  Quan la declaraci sha realitzat mitjanant el suport informtic, shaur de retornar el fitxer que contingui les dades de la declaraci telemticament, via SDR, o via CAT365. Tamb es podr retornar un disquet conjuntament amb el resum imprs.

  QUINS SN ELS RESIDUS QUE SHAN DE DECLARAR

  Definici de residu a lefecte de la declaraci A larticle 2 del Decret Legislatiu 2/1991, hi ha la definici del que sentn per residu indus-trial. A lefecte daquesta declaraci, pot considerar-se residu industrial, tot el material slid, lquid o gass confinat que es genera com a conseqncia no desitjada duna acti-vitat industrial destinada a lelaboraci dun producte final.

  Residus exclosos Aquesta definici s absolutament general i noms se nexceptuen, per ra de la proble-mtica clarament diferenciada que plantegen, els efluents gasosos i els residus radioac-tius, a ms dels altres residus dorigen no industrial exclosos per la Llei 6/1993.

  Residus que shan de declarar Els productors o els possedors de residus industrials estan obligats a presentar anual-ment la Declaraci de residus atenint-se a les dades reals de producci de lany immedia-tament anterior (article 6 del Decret 93/1999). Per tant, sn objecte daquesta declaraci tots els residus de procedncia industrial.

  Residus lquids A lefecte daquesta declaraci i atesa la dificultat de diferenciar els residus lquids del que sentn per aiges residuals, cal incloure-hi, independentment del tipus de gesti o de tractament que rebin, fins i tot quan es destinin a la xarxa de clavegueres, els residus lquids o les aiges residuals generades en el procs productiu o en les neteges associa-des. En general, quan hi hagi dubtes sobre el carcter de residu lquid o aigua residual, cal, en tot cas, inclourels en la declaraci.

  La denominaci amb la qual es designin els residus en la columna corresponent del full 2, sha dajustar bsicament a les caracterstiques de composici i no tant a referncies de la funci o del procs pel qual shagi generat. Per exemple, desgreixador s una mala denominaci si no va acompanyada de la descripci del tipus de qu es tracta: bany alca-l, hidrocarbur clorat, etc.

  COM SHAN DEMPLENAR ELS FORMULARIS

  Idioma Es poden utilitzar indistintament el catal o el castell.

  Emplenat del formulari Preferiblement a mquina, o en el seu defecte amb lletra dimpremta clara i entenedora.

  Instruccions generals

  Responsabilitat de la persona

  encarregada de residus

  Descripci-denominaci dels residus que shan de declarar

  1

 • 2

  Unitats de mesura que shan dutilitzar Totes les xifres de producci o de consum shan dindicar en unitats expressades per any (no per dia, setmana o mes). Les quantitats shan despecificar en tones mtriques per any (t/a), fins i tot els lquids, i noms shan d-utilitzar altres unitats (m3 o unitat per a variables discretes) en els casos en qu sigui estrictament necessari. La unitat que es faci servir (fonamentalment t/a) ha de ser clarament indicada en el qestionari.

  Les qestions la resposta a les quals s una enumeraci disposen dun espai previst per a aquest efecte que pot resultar insuficient. En aquest cas, en una altra cpia del mateix full del qestionari, sha de continuar lenumeraci, dins del seu lloc corresponent i respectant la correlaci dels nmeros dordre iniciada en el full anterior.

  Codificaci de les dades de la declaraci Els diferents codis que cal emprar per formalitzar la declaraci sindiquen en els annexos 1 i 2, sempre que no shagin introdut en el revers dels fulls de declaraci.

  Les indicacions que la persona responsable de la formalitzaci de la declaraci cregui convenient fer per puntualitzar millor les dades declarades poden incloures en un full blanc addicional afegit a la resta de fulls del formulari. Shi poden fer tamb suggeriments de millora del format actual de la Declaraci que es creguin convenients.

  Cas dinsuficincia de lespaireservat per a les dades

  Incorporaci a la declaraci daltrainformaci complementria addicional

  Llei 6/1993. De 15 de juliol, reguladora dels residus, publicada en el DOGC nm. 1776, de 28 de juliol de 1993.

  Llei 38/1995 de 12 de desembre. Sobre el dret daccs a la informaci en matria de medi ambient, publicada en el BOE 297 de 13 de desembre de 1995. ( B O E : Butllet Oficial de lEstat).

  Llei 10/1998, de 21 dabril de residus, publicada en el DOGC nm. 96, de 22 dabril de 1998.

  Llei 55/1999 de 29 de desembre. De mesures fiscals, adminis-tratives i dordre social, publicada en el BOE 312 de 30 de desembre de 1999. (Modifica la Llei 38/1995).

  Llei 15/2003. De 13 de juny, de modificaci de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora de residus.

  Llei 16/2003. De 13 de juny, de finanament de les infrastructu-res de tractament de residus i del cnon sobre la depo-sici de residus.

  Decret Legislatiu 2/1991. De 26 de setembre, pel qual sefectua la refosa dels textos legals vigents en matria de residus industrials, publicat en el DOGC nm. 1498, de 27 de setembre de 1991.

  Decret 34/1996. De 9 de gener, pel qual saprova el Catleg de residus de Catalunya, publicat en el DOGC nm 2166, de 9 de febrer de 1996.

  Decret 1/1997. De 7 de gener, sobre la disposici del rebuig dels residus en dipsits controlats, publicat en el DOGC nm. 2307 de 13 de gener de 1997.

  Decret 92/1999. De 6 dabril, de modificaci del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual saprova el Catleg de residus de Catalunya, publicat en el DOGC nm. 2865 el 12 dabril de 1999, que continua vigent per determinar la correcta gesti que ha de tenir cadascun dels residus.

  Decret 93/1999. De 6 dabril, sobre procediments de gesti de residus, publicat en el DOGC nm. 2865 el 12 dabril de 1999.

  Decret 219/2001. D1 dagost, pel qual es deroga la disposici addicional tercera del Decret 93/1999 de procediments de gesti de residus, publicat en el DOGC nm. 3447 de 7 dagost de 2001.

  Ordre de 9 de setembre de 1986. De limitaci de ls del poli-clorobifenils i policloroterfenils, publicada en el DOGC nm. 757, de 24 doctubre de 1986.

  Ordre de 6 de setembre de 1988. Sobre prescripcions relatives al tractament i leliminaci dels olis usats, publicada en el DOGC nm. 1055, de 14 doctubre de 1988.

  Ordre d1 de juny de 1995. Sobre lacreditaci de laboratoris per a la determinaci de les caracterstiques dels resi-dus, publicat en el DOGC nm. 2069 el 30 de juny de 1995.

  Ordre de 26 de setembre de 2000. Per la qual es modifica lOrdre d1 de juny de 1995 sobre acreditaci de labo-ratoris per a la determinaci de les caracterstiques dels residus, publicat en el DOGC 3250 el 23 doctubre de 2000.

  Ordre MAM/304/2002. De 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de valoritzaci i eliminaci de residus i la llista europea de residus.

  Ordre MAB/329/2003. De 15 de juliol, per la qual saprova el procediment telemtic relacionat amb la formalitzaci de la documentaci de control i seguiment de residus i la sollicitud dinscripci en el Registre de productors de residus industrials de Catalunya.

  Ordre MAB/401/2003. De 19 de setembre, per la qual saprova el procediment de presentaci telemtica de la declaraci anual de residus industrials.

  Reial Decret 833/1988, de 20 de juliol, pel qual saprova el reglament per lexecuci de la llei 20/1986, de 14 de maig, bsica de residus txics i perillosos.

  Reial Decret 1481/2001, de 27 de desembre, pel qual es regu-la leliminaci de residus mitjanant dipsit en aboca-dor.

  Reial Decret 208/2006. De 25 de febrer, sobre aparells elctrics i electrnics i la gesti dels seus residus

  Decisi de la Comissi 2001/118/CE. De 16 de gener,que modifica la Decisi 200/532/CE, i que estableix la llista europea de residus.

  Decisi de la Comissi de 27 de febrer de 2003. Per la qual sestableixen les normes de codificaci dels compo-nents