reglamentaciÓn basquet

Click here to load reader

Post on 28-Feb-2018

220 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/25/2019 REGLAMENTACIN basquet

  1/4

  REGLAMENTACIN, PRINCIPIOS DE ARBITRAJE DEL BSQUET

  El Arbitraje

  Un partido de !"#$et dee "er diri%ido por tre" !ritro", $no prin&ipa' ( do" a$)i'iare"*E"to" "er!n a"i"tido" de"de 'a +e"a de anotadore", &rono+etradore" ( $n &o+i"ariot&ni&o* Lo" !ritro" ( "$" a($dante" diri%ir!n e' -$e%o de a&$erdo &on 'a" re%'a" einterpreta&ione" o.i&ia'e"* E' !ritro prin&ipa' de&idir! en &$a'#$ier "it$a&i/n dedi"&repan&ia entre !ritro" a$)i'iare", +e"a de anotadore", d$da" de 0a'ide1 en 'a"&ana"ta", dar! "$ aproa&i/n a' a&ta, e" e' re"pon"a'e de 0eri.i&ar, in"pe&&ionar (aproar todo" 'o" e'e+ento" t&ni&o" ( podr! to+ar de&i"ione" "ore "it$a&ione" nore%'a+entada" ni re%'ada"* Lo" !ritro" "e p$eden &o+$ni&ar &on 'a +e"a de anotadore"( &on e' re"to de !ritro" +ediante 'a %e"ti&$'a&i/n, "e2a'i1ando 'a" in&iden&ia" &on $na"erie de "e2a'e" pree"ta'e&ida"*

  Violaciones

  Una 0io'a&i/n e" $na in.ra&&i/n de 'a" re%'a" de -$e%o, pena'i1ada &on $n "a#$e de.ondo o anda para e' e#$ipo &ontrario de"de e' p$nto +!" &er&ano a' de 'a in.ra&&i/n*3io'a&ione" +!" &o+$ne"4

  Pa"o" 5Art*678E' a0an&e i'e%a' 5pa"o"8 e" $n de"p'a1a+iento i'e%a' de $n -$%ador &on &ontro'de a'/n 5e' a'/n repo"a "ore $na o a+a" +ano" de' -$%ador8* Se produceavance ilegal cuando, $na 0e1 e"ta'e&ido e' pie de pi0ote, e' -$%ador4

  9Lo 'e0anta para ini&iar $n re%ate* Deno+inado" &o+:n+ente pa"o" de "a'ida oarran&ada* 5No "an&iona'e" en a'on&e"to NBA).9E"tando &on a+o" pie" 5in&'$ido e' de pi0ote8 en &onta&to &on e' "$e'o, "a'ta (,ante" de rea'i1ar $n pa"e o tiro a &ana"ta, 0$e'0e a to&ar &on $n pie en e' "$e'o*9E"tando en +o0i+iento, ( "a'tando "ore e' pie de pi0ote, da do" apo(o" +!",independiente+ente de' orden de 'o" pie"*9De"'i1a 0o'$ntaria o in0o'$ntaria+ente e' pie de pi0ote por e' "$e'o &reando $na0enta-a, e' %e"to de pi0otar no "e &on"idera de"'i1ar*Es legal#$e $n -$%ador &ai%a a' "$e'o ( re"a'e +ientra" "o"tiene e' a'/n, o #$eoten%a e' &ontro' de' a'/n +ientra" e"t t$+ado o "entado en e' "$e'o*9 E" $na 0io'a&i/n "i, de"p$", e' -$%ador r$eda o intenta 'e0antar"e +ientra"

  "o"tiene e' a'/n*Do'e" 5Art*6;8Lo" do'e" e" $na .a'ta por a&o+pa2ar e' a'/n a' otar*A&o"t$+ra a pa"ar&$ando e' -$%ador

 • 7/25/2019 REGLAMENTACIN basquet

  2/4

  E"ta e" $na de 'a" +a(ore" di.eren&ia" entre e' re%'[email protected](NBA*En 'a 'i%anortea+eri&ana no "e 'e per+ite a' -$%ador de.en"i0o per+ane&er en 'a 1ona pintada, a+eno" #$e e"t +ar&ado a $n -$%ador ata&ante*

  Sa'0o excepciones4

  9E' -$%ador intente aandonar 'a 1ona re"trin%ida*9E' -$%ador e"t rea'i1ando $n re%ate a &ana"ta tran"&$rrido" = "e%$ndo"*9Un -$%ador de "$ +i"+o e#$ipo e"t en a&&i/n de tiro a &ana"ta*

  Sa#$e de anda.ondoSe dee "a&ar ante" de 7 "e%$ndo" &on e' a'/n a di"po"i&i/n de' -$%ador,

  p$diendo dar $n pa"o nor+a' 'atera' ( todo" 'o" po"i'e"

 • 7/25/2019 REGLAMENTACIN basquet

  3/4

  Faltas

  Falta personal5Art*=;8C$ando $n -$%ador &onta&ta ilegalmente&on $n ad0er"ario ( 'e &a$"a $nade"0enta-a $ otiene $na 0enta-a de' &onta&to, "e "an&iona .a'ta per"ona'* Se

  &on"idera &onta&to i'e%a' a#$e' #$e "e prod$&e &$ando $no de 'o" -$%adore" nore"peta e' &i'indro de' otro -$%ador ( "e &on"idera re"pon"a'e de' &onta&to a'

  -$%ador #$e in0ade e' &i'indro de' otro o "a'e de' "$(o* Un -$%ador no a%arrar!,'o#$ear!, e+p$-ar!, &ar%ar!, 1an&adi''ear! ni i+pedir! e' a0an&e de $nad0er"ario e)tendiendo 'a" +ano", ra1o", &odo",

 • 7/25/2019 REGLAMENTACIN basquet

  4/4

  Una .a'ta de"&a'i.i&ante e" &$a'#$ier in.ra&&i/n antideporti0a .'a%rante de $n-$%ador, "$"tit$to, -$%ador e)&'$ido, entrenador, a($dante de entrenador oa&o+pa2ante de e#$ipo #$e deer! aandonar e' &a+po ( no podr! e"ta'e&er&onta&to 0i"$a' &on e' +i"+o d$rante e' re"to de' partido* 6 .a'ta" antideporti0a"&on"tit$(en $na .a'ta de"&a'i.i&ante* Cae +en&ionar #$e $na .a'ta de"&a'i.i&ante

  p$ede &on''e0ar ta+in $no o 0ario" partido" de "$"pen"i/n "e%:n 'o de&ida 'aor%ani1a&i/n de 'a &o+peti&i/n*De"p$" de $na .a'ta t&ni&a, antideporti0a o de"&a'i.i&ante "e &on&eden 6 tiro"'ire" ( "a#$e de"de 'a pro'on%a&i/n de 'a 'Hnea &entra' en.rente de 'a +e"a deanotadore"*

  a''( S1&1eria'an1ando $n tiro 'ire*

  Tiros libres

  Si $n e#$ipo &o+ete &in&o .a'ta" en $n perHodo 5o 6 en 'o" do" :'ti+o" +in$to"de &ada &$arto8, a partir de e"e +o+ento toda" 'a" .a'ta" per"ona'e" #$e rea'i&ed$rante e"e perHodo "er!n "an&ionada" &on do" tiro" de"de 'a 'Hnea de tiro" 'ire"de "$ 1ona 5"it$ada a ;,? +de 'a &ana"ta8* Ta+in "e e.e&t$ar!n tiro" 'ire"&$ando $n -$%ador re&ie $na .a'ta +ientra" "e