programari lliure: tècnicament viable, - mclibre · pdf file programari lliure:...

Click here to load reader

Post on 13-Jun-2020

6 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Programari lliure: tècnicament viable, econòmicament sostenible i socialment just

  Col·lecció «Manuals i Formularis», 15

  681.llibreprogramarilliure5 6/3/06 13:29 Página 1

 • 681.llibreprogramarilliure5 6/3/06 13:29 Página 2

 • Jordi Mas i Hernàndez

  Programari lliure: tècnicament viable, econòmicament sostenible

  i socialment just

  Barcelona, 2006

  681.llibreprogramarilliure5 6/3/06 13:29 Página 3

 • © 2006, Jordi Mas i Hernàndez D’aquesta edició: © 2006, Escola d’Administració Pública de Catalunya Primera edició: febrer de 2006 ISBN: 84-393-6995-6 Dipòsit legal: Disseny gràfic i composició: Dotstation, SL Impressió: Gràfiques Pacífic, SA

  Biblioteca de Catalunya. Dades CIP:

  Mas i Hernàndez, Jordi Programari lliure: tècnicament viable, econòmicament sostenible i socialment just. - (Manuals i formularis; 15) Bibliografia ISBN 84-393-6995-6 I. Escola d’Administració Pública de Catalunya II. Títol: III. Col·lecció: Manuals i formularis; 15 1. Programari lliure 681.3.06

  Reconeixement no comercial 2.5

  Sou lliure de:

  • copiar, distribuir i comunicar públicament l’obra • fer-ne obres derivades

  Amb les condicions següents:

  Reconeixement. Heu de reconèixer els crèdits de l’obra de la manera especificada per l’autor o el llicenciador.

  No comercial. No podeu utilitzar aquesta obra per a finalitats comercials.

  • Quan reutilitzeu o distribuïu l’obra, heu de deixar ben clars els termes de la llicència de l’obra. • Alguna d’aquestes condicions pot no aplicar-se si obteniu el permís del titular dels drets d’autor.

  Els drets derivats d’usos legítims o altres limitacions reconegudes per llei no queden afectats per l’anterior.

  Això és un resum del text legal de la llicència completa: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.5/legalcode

  Aquesta obra és lliure i està sotmesa a les condicions d’ús d’una llicència Creative Commons. Es pot redistribuir, copiar i reutilitzar, sempre que es faci sense afany de lucre i esmentant el seu autor Jordi Mas i Hernàndez. Es pot trobar una còpia completa de la llicèn- cia a: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.5/deed.ca

  681.llibreprogramarilliure5 6/3/06 13:29 Página 4

 • 5 //programari_lliure/pròleg

  Pròleg El programari lliure es va iniciar en el si de petits grups d’entusiastes i activistes

  que volien canviar la indústria del programari. Després de molts anys, aquesta comu-

  nitat ha crescut ràpidament i ha incorporat no solament voluntaris d’arreu del món,

  sinó que ha atret també l’atenció i la col·laboració de centenars d’empreses clau.

  El moviment del programari lliure s’ha desenvolupat d’una manera orgànica, i qual-

  sevol instal·lació està formada per diferents components subministrats per diferents

  participants.

  Inicialment, el programari lliure fou popular als servidors i, amb el pas del temps i

  la feina de milers de voluntaris, les peces que mancaven es van anar completant. El

  Linux, que abans era un sistema no visible per als usuaris finals —Google i Amazon

  són exemples de sistemes construïts sobre Linux—, és avui dia un sistema utilitzat

  per milers d’usuaris arreu del món en els seus ordinadors, telèfons o organitzadors

  personals.

  Tot i que, a la pràctica, la utilització del programari lliure és molt similar a la de qual-

  sevol altre programari, el programari lliure és un llegat que pertany a tota la humani-

  tat. Com a moviment, és interessant entendre com un grup de programadors, volun-

  taris i activistes han creat aquesta plataforma.

  El programari lliure és propietat de tothom: cada persona del món té dret a utilit-

  zar-lo, modificar-lo i copiar-lo de la mateixa manera que ho fan els seus autors. És un

  llegat de la humanitat que no té propietari, igual que tampoc no en tenen les lleis

  bàsiques de la física o les matemàtiques: no n’hi ha un monopoli i no cal pagar peat-

  ge pel seu ús.

  Un factor interessant els darrers anys ha estat l’adopció del programari lliure per

  part dels governs. Alguns l’han adoptat per poder estalviar costos, d’altres per qües-

  tions de seguretat, d’altres per ajudar a la creació d’indústries locals, i d’altres per-

  què el programari lliure els pertany.

  Aquest llibre és una introducció fantàstica per a tots els qui volen aprendre més

  sobre el programari lliure i el volen entendre: com va néixer aquest moviment, com es

  681.llibreprogramarilliure5 6/3/06 13:29 Página 5

 • 6 //programari_lliure/pròleg

  desenvolupa aquest programari i qui ho fa, la importància de les llicències, els models

  de negoci i els principals grups de desenvolupament.

  Són temes importants que ajudaran qui el llegeixi a comprendre ràpidament com

  funcionen les diferents peces. El Jordi, un estimat amic, és una autoritat en el tema

  i ha pres part en diversos projectes lliures, com ara l’AbiWord, Softcatalà i el projec-

  te Mono.

  Miguel de Icaza, fundador dels projectes GNOME i Mono Gener de 2005

  681.llibreprogramarilliure5 6/3/06 13:29 Página 6

 • 7

  Sumari Prefaci ............................................................................................. 9

  1. Visió històrica del programari lliure ............................................. 11 1.1. La importància del programari ............................................................... 13

  1.2. Ètica hacker .......................................................................................... 14 1.3. La cultura Unix ...................................................................................... 16 1.4. GNU ..................................................................................................... 18 1.5. Llibertat i cost .......................................................................................19 1.6. Linux .................................................................................................... 20 1.7. Codi obert ............................................................................................ 22 1.8. El paper del programari lliure en el creixement d’Internet ........................ 24 1.9. Formats oberts ..................................................................................... 25 1.10. Situació de monopoli ........................................................................... 26

  2. Avantatges, amenaces i mites del programari lliure .................... 29 2.1. Avantatges del programari lliure ............................................................. 31 2.2. Amenaces ............................................................................................. 40 2.3. Mites del programari lliure ..................................................................... 42

  3. Marc jurídic ............................................................................... 47 3.1. Introducció ............................................................................................ 49 3.2. Els drets d’autor ................................................................................... 50 3.3. Llicències de programari ........................................................................ 51 3.4. Les patents de programari ..................................................................... 54 3.5. Marques ............................................................................................... 55 3.6. Secret comercial ................................................................................... 56 3.7. Garanties i indemnitzacions ................................................................... 57 3.8. Protecció contra violacions de drets ....................................................... 58 3.9. Gestió digital de continguts ................................................................... 59 3.10. Creative Commons: continguts digitals lliures ....................................... 61

  4. La producció del programari lliure .............................................. 63 4.1. Motius que impulsen al desenvolupament del programaria lliure .............. 65

  4.2. Perfil dels desenvolupadors de programari lliure ..................................... 67 4.3. Eines col·laboratives ............................................................................. 68 4.4. Organització de projectes lliures ............................................................ 69 4.5. Presa de decisions ............................................................................... 70 4.6. Exemple: la comunitat Abiword .............................................................. 71

  //programari_lliure/sumari

  681.llibreprogramarilliure5 6/3/06 13:29 Página 7

 • 5. Projectes lliures ......................................................................... 75 5.1. Linux .....................................................................................................77 5.2. Debian .................................................................................................. 79 5.3. Apache ................................................................................................. 79 5.4. KDE ...................................................................................................... 80 5.5. GNOME ......................................................