Programa Eleccions Municipals 24M2015 a L’Arboç

  • El Programadel 2015…al 2019CUP LARBOPARTICIPAPrograma de les eleccions Municipals 2015 de la CUP – LArbo Participa
  • CUP LARBOPARTICIPASi no s ara, quan? Si no som nosaltres, qui? Primo Levi
  • CUP LARBOPARTICIPALa candidatura de CUP LArbo Participa, est formada per vilatans i vilata-nes del nostre poble provinents de moviments socials i entitats culturals, en la seva majoria, que ens hem unit amb la voluntat de ser lalternativa des-querres i trencadora al nostre municipi. Estem convenuts que cal canviar les relacions de poder i que el municipi s el marc que ms sadequa a aquest potencial transformador.Creiem que una nova manera de fer poltica s possible i imprescindible per tal de capgirar de baix a dalt la forma com es governa i gestiona lAjunta-ment. No es pot fer poltica sense comptar amb la participaci de tots els actors de la vila i per aix us presentem un programa elaborat entre tots els arbo-cencs que van voler assistir a les assemblees temtiques obertes que vam fer els dies 20 i 27 de febrer i 6 de mar. Vam poder fer i compartir tota una srie de reflexions i suggeriments per teixir un futur per al nostre poble a partir de la radicalitat democrtica, plena i propera. Els eixos bsics sobre els quals volem treballar sn els segents:1. Transparncia i participaci ciutadana2. Passem comptes: auditoria del deute i pressupostos participatius3. Economia sostenible i de proximitat4. Poltiques de benestar social5. El nostre model de territori 6. Comproms energtic7. Equipaments infrautilitzats8. La cultura, leducaci i lesport com a eines de creixement com9. Respecte al mn animal10. El municipi com a eina de construcci de lalliberament nacional
  • CUP LARBOPARTICIPATransparncia i participaci ciutadanaLa poltica que es fa des de lAjuntament ha darribar a totes les llars de lAr-bo. Sense la informaci no s possible que hi hagi la porta oberta a la parti-cipaci. Una participaci que no ha de ser en cap cas una activitat espordi-ca i basada en interessos electoralistes, sin que ha de ser la dinamitzadora de la societat tal com lentenem: la cooperaci i la corresponsabilitat a lhora dopinar i de gestionar el govern municipal. Noms aix podem aprofundir en una democrcia real.La democrcia participativa s el sistema de gesti ms just, ms que no pas el xec en blanc, que sens ha demostrat completament obsolet. La ciutadania hem de poder opinar i avaluar la gesti poltica constantment i no limitar la seva implicaci a cada quatre anys. Per aix proposem:Comproms de transparncia mitjanant ls de tots els canals de comunica-ci a labast de lAjuntament. Publicaci ntegra de les actes dels plens i dels pressupostos municipals.Creaci despais de participaci directa, com ara audincies pbliques per part dels nostres representants, consultes ciutadanes vinculants o comis-sions ciutadanes temtiques (cultura, festes, patrimoni, medi ambient, etc.)Elaboraci dun Reglament Orgnic Municipal (ROM).
  • CUP LARBOPARTICIPAPassem comptes: Auditoria del deute i pressupostos participatiusEl deute que arrossega lAjuntament de lArbo s un dels ms alts del pas i es desconeix, a hores dara, exactament, com i qui lha generat. Els pressu-postos dun municipi no han de partir nicament de la voluntat del partit que governi lAjuntament, sin que ha de ser un reflex dels interessos i prioritats de les persones. Augmentar-ne la claredat i informar exactament on van a parar les aportacions, s un exercici de veritable voluntat de lajuntament de no tancar els nmeros als despatxos. Els diners sn de tots els arbocencs i tenim el dret de saber com, quan i per qu es disposen els nostres diners. Per aix proposem:Elaboraci duna Auditoria del Deute Municipal.Transparncia absoluta en els comptes municipals. Publicaci a la web municipal i en altres suports dels pressupostos aprovats i consolidats amb el detall de les diferents partides que els conformen.Elaboraci dels pressupostos participatius, a partir de lentesa comuna i en benefici de tots.Publicaci peridica de lestat de comptes.Revisi dels sous dalcalde i regidors/es.
  • CUP LARBOPARTICIPAEconomia sostenible ide proximitat Creiem en models econmics sostenibles, tant a nivell monetari, mediam-biental i/o social, i, per aix, pensem que lAjuntament ha de potenciar-ne el seu desenvolupament, mitjanant la promoci de models de desenvolupa-ment basats en leconomia productiva i real, i fugint de la de carcter espe-culatiu. Volem donar preferncia a empreses locals i/o properes i realitzar convenis amb altres ajuntaments de la comarca per crear i reforar llaos i millorar la relaci i leconomia intermunicipals per treballar per tal que aques-ta sigui diversificada i sostenible. Per aix proposem:Establir prioritats a partir de lanlisi financera del consistori.Impulsar aquells projectes econmics sostenibles, tant a nivell econmic, com social i mediambiental.Estudiar i planificar la municipalitzaci daquells serveis pblics que ara estan externalitzats.Suport a la creaci de cooperatives de treball, espais de collaboraci o vivers dempreses pel foment de lassociacionisme cooperatiu.Promoci de cursos i activitats formatives amb una anlisi prvia de les necessitats reals de la poblaci (per rangs dedat, sectors econmics interes-sants de potenciar, etc).Suport al teixit econmic local i prioritzar la contractaci i el pagament a empreses i provedors locals i/o propers, fomentant la diversificaci dactivi-tats amb criteris dequilibri territorial o qualitat ambiental.Impuls del turisme de qualitat, tenint en compte els recursos propis del municipi i de la zona. Realitzaci daliances supramunicipals per a la creaci i manteniment daquest turisme de qualitat i sostenible que protegeixi el nostre entorn.Oposici ferma i categrica a la realitzaci del Logis Intermoldal Peneds (abans anomenat CIM) pel model econmic que imposa i que impossibilita la diversificaci, i pel seu enorme impacte paisatgstic i mediambiental.
  • CUP LARBOPARTICIPAPoltiques de Benestar socialAquests ltims anys, molts dels nostres convilatans han sentit greument la crisi. Malgrat que des de la poltica municipal no podem prendre grans decisions que depenen del Govern de la Generalitat o de lEstat- des de la CUP-AP pensem que s que podem fer propostes interessants per alleugerir la gravetat de la situaci. Aquesta ajuda als ms afectats no pot ser, per, de cap manera una ajuda assistencial o caritativa. Ha de dignificar les persones sense estigmatitzar-les, per tal de donar-los seguretat en un procs temporal. Aquestes poltiques no poden dur-se a terme sense abans identificar qui-nes sn les necessitats reals i establir prioritats. En definitiva, ser capaos de conduir plegats una comunitat socialment justa des del rigor i la fermesa que requereix el moment. Per aix proposem:Estudi i anlisi de la situaci actual i identificaci dels problemes socials que requereixen duna intervenci ms urgent.Ajuda digna per als ms afectats per la crisi articulada segons aquests principis:La igualtat real de gnere. Trencar amb les relacions de poder patriarcal per elaborar un discurs com digualtat.Donar suport als arguments dels moviments en defensa de la sanitat pblica.La cohesi social ha de ser una prioritat. Tothom qui visqui a lArbo ha de trobar-se acollit sense discriminaci i participar en igualtat de les decisions que es prenguin per al b com.Seguir les directrius de la PAH en els processos de desnonament i de-clarar el nostre poble lliure de desnonaments.Garantir els serveis energtics bsics a tota la poblaci.Impulsar un banc daliments i/o iniciatives per garantir laliment en collaboraci amb entitats que ja realitzin aquesta tasca.Assegurar laccs als medicaments.Prioritzar la contractaci de persones en risc dexclusi, sense tractes clientelars.
  • CUP LARBOPARTICIPAEl nostre model de territori Tenim un ric entorn paisatgstic, cultural i histric que, en molts casos des-coneixem o no valorem en la seva justa mesura, que no es cuida ni saprofita degudament. Lobjectiu daquesta candidatura s treballar per mantenir el ric entorn natural que tenim, preservar-lo i cuidar-lo; protegir i conservar els elements histrics del nostre municipi i potenciar-los i adequar-los, juntament amb la nostra cultura i tradici, per tal que siguin elements coneguts, respec-tats i apreciats per nosaltres i per la gent de fora. Per aix proposem:Donar a conixer el nostre entorn paisatgstic, conservar-lo i potenciar-lo com a model econmic. Elaboraci de guies de camins.Incrementar i mantenir lajardinament dels parcs i zones verdes.Donar a conixer el nostre entorn cultural i histric, conservar-lo i poten-ciar-lo com a model econmic.Conservaci del paisatge natural com a valor indiscutible i irrenunciable de la vila.Donar suport al Moviment Contra la Incineraci de Residus a Uniland per tal com afecta la totalitat del nostre municipi i dels municipis vens.Descentralitzar les activitats que es fan al poble per tal dincidir en la cohabitaci.
  • CUP LARBOPARTICIPACompromsEnergticNo nhi ha prou en dir que un territori s sostenible. Aquesta paraula ha estat segrestada per les poltiques ms rncies i lhan buidat de contingut. La poca o nulla conscincia en el tema energtic fa que la despesa sigui sem-pre excessiva i sense control, la qual cosa no ens podem permetre si volem un mn equilibrat. Cal que cada municipi hi posi el seu granet de sorra. Per aix proposem: Afavorir la collectivitzaci del transport privat.Prioritzar el consum energtic sostenible procedent de cooperatives de producc
  • Publicaciones Similares