pechakucha - ef extraescolar

of 20 /20
REKURSOTEKA REKURSOTEKA Marta Martínez Marrufo

Author: sarapose

Post on 02-Nov-2014

68 views

Category:

Education


3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Presentació sobre els recursos relacionats amb l'esport escolar fora de l'horari lectiu.

TRANSCRIPT

Page 1: PechaKucha - EF EXTRAESCOLAR

REKURSOTEKAREKURSOTEKA

Marta Martínez Marrufo

Page 2: PechaKucha - EF EXTRAESCOLAR

Resolució VCP/3938/2010, Resolució VCP/3938/2010, de 10 de desembrede 10 de desembre

Per la qual es dóna publicitat a les Per la qual es dóna publicitat a les directrius per al desenvolupament de directrius per al desenvolupament de l’esport escolar fora de l’horari lectiu l’esport escolar fora de l’horari lectiu (DOGC núm. 5778, de 20.12.2010)(DOGC núm. 5778, de 20.12.2010)

http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5778/10337051.pdfhttp://www.gencat.cat/eadop/imatges/5778/10337051.pdfhttp://www.gencat.cat/eadop/imatges/5778/10337051.pdfhttp://www.gencat.cat/eadop/imatges/5778/10337051.pdf

Page 3: PechaKucha - EF EXTRAESCOLAR

Decret 267/1990, de 8 Decret 267/1990, de 8 d’octubre, de regulació dels d’octubre, de regulació dels

Consells EsportiusConsells Esportius Article 4 Article 4

Funcions i activitats Funcions i activitats Les funcions dels consells esportius Les funcions dels consells esportius

han d'anar encaminades bàsicament han d'anar encaminades bàsicament al al fomentfoment i la i la promociópromoció de de l'activitat esportiva en edat escolarl'activitat esportiva en edat escolar

http://www20.gencat.cat/docs/sge/Home/Secretaria%20General%20de%20lEsport/Normativa/arees%20de%20lesport/decret_consellsesp.doc

Page 4: PechaKucha - EF EXTRAESCOLAR

Consejo Superior de Consejo Superior de DeportesDeportes

Organisme Autònom de caràcter Organisme Autònom de caràcter administratiu, a través del qual s'exerceix administratiu, a través del qual s'exerceix l’actuació de la Administració de l’Estat l’actuació de la Administració de l’Estat en l’àmbit de l’esport. en l’àmbit de l’esport.

http://www.csd.mec.es/csd/competicion/05deporteescolar?set_language=ca&cl=ca

Page 5: PechaKucha - EF EXTRAESCOLAR

A la part d’A la part d’esport escolaresport escolar trobem: trobem: Trobades Nacionals de Centres Escolars Trobades Nacionals de Centres Escolars

promotors de l’AF i Epromotors de l’AF i E Introducció i adreces de contacteIntroducció i adreces de contacte Campionats d’Espanya en edat escolarCampionats d’Espanya en edat escolar Programa Nacional i ajuda a l’Esport Escolar Programa Nacional i ajuda a l’Esport Escolar

(PROADES)(PROADES) Activitat internacional en edat escolarActivitat internacional en edat escolar AltresAltres

Consejo Superior de Consejo Superior de DeportesDeportes

http://www.csd.mec.es/csd/competicion/05deporteescolar?set_language=ca&cl=cahttp://www.csd.mec.es/csd/competicion/05deporteescolar?set_language=ca&cl=ca

Page 6: PechaKucha - EF EXTRAESCOLAR

Pla Català de l’Esport a Pla Català de l’Esport a l’Escolal’Escola

Adreçat principalment a Adreçat principalment a incrementar la incrementar la participació dels infants i jovesparticipació dels infants i joves en en activitats físiques i esportives en horari activitats físiques i esportives en horari no lectiu en el propi centre educatiu i, no lectiu en el propi centre educatiu i, alhora, emprar aquestes pràctiques per a alhora, emprar aquestes pràctiques per a la difusió i educació en la difusió i educació en valorsvalors i per a i per a l'adquisició l'adquisició d'hàbits saludablesd'hàbits saludables. .

Page 7: PechaKucha - EF EXTRAESCOLAR

Pla Català de l’Esport a Pla Català de l’Esport a l’Escolal’Escola

NecessitatNecessitat ObjectiusObjectius AgentsAgents Punts clauPunts clau Inici/naixementInici/naixement Evolució Evolució Implicació dels centres educatiusImplicació dels centres educatius

http://www20.gencat.cat/portal/site/sge/menuitem.80eb802a809c621b21740d63b0c0e1a0/?vgnextoid=8e2a93508962f110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=8e2a93508962f110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

Page 9: PechaKucha - EF EXTRAESCOLAR

Marco Nacional de la Marco Nacional de la Actividad Física i el Deporte Actividad Física i el Deporte

en Edad Escolaren Edad Escolar

Page 10: PechaKucha - EF EXTRAESCOLAR

Centros Escolares Centros Escolares Promotores de la AF i DPromotores de la AF i D

Publicació que pretén desenvolupar un Publicació que pretén desenvolupar un model de foment de pràctica d’activitat model de foment de pràctica d’activitat fisico-esportiva, considerant el Centre fisico-esportiva, considerant el Centre Escolar la institució més indicada per Escolar la institució més indicada per realitzar aquest tipus de programes.realitzar aquest tipus de programes.

https://sede.educacion.gob.es/publiventa/detalle.action?cod=15407

Page 11: PechaKucha - EF EXTRAESCOLAR

Centros Escolares Centros Escolares Promotores de la AF i DPromotores de la AF i D

Page 12: PechaKucha - EF EXTRAESCOLAR

Préstec de material Préstec de material esportiuesportiu

Esports Diputació de Barcelona ofereix Esports Diputació de Barcelona ofereix als ens locals la possibilitat de disposar als ens locals la possibilitat de disposar de forma puntual i gratuïta de de forma puntual i gratuïta de material material recreatiu i esportiurecreatiu i esportiu per tal de contribuir per tal de contribuir a dinamitzar activitats físico-esportives a dinamitzar activitats físico-esportives als municipis. als municipis.

http://www.diba.cat/es/web/esports/esdev1linies2prestec

Page 13: PechaKucha - EF EXTRAESCOLAR

Préstec de material Préstec de material esportiuesportiu

Page 14: PechaKucha - EF EXTRAESCOLAR

IDEOCEIDEOCE

Empresa que organitza activitats Empresa que organitza activitats extraescolarsextraescolars Educatives i d’aprenentatgeEducatives i d’aprenentatge Lúdico-creativesLúdico-creatives EsportivesEsportives Esdeveniments especialsEsdeveniments especials

http://www.ideoce.com/extraescolares

Empresa que organitza activitats Empresa que organitza activitats extraescolarsextraescolars Educatives i d’aprenentatgeEducatives i d’aprenentatge Lúdico-creativesLúdico-creatives EsportivesEsportives Esdeveniments especialsEsdeveniments especials

http://www.ideoce.com/extraescolareshttp://www.ideoce.com/extraescolareshttp://www.ideoce.com/extraescolares

Page 15: PechaKucha - EF EXTRAESCOLAR

Esport i formació Esport i formació

La UCEC ofereix les següents La UCEC ofereix les següents formacions:formacions: Formació d’entrenadors i monitorsFormació d’entrenadors i monitors Formació de jutges i àrbitresFormació de jutges i àrbitres Formació de professorsFormació de professors

http://www.ucec.cat/index.php/esport-i-formacio

Page 16: PechaKucha - EF EXTRAESCOLAR

Patis escolars oberts al Patis escolars oberts al barribarri

Els patis escolars de la ciutat s'obren com a Els patis escolars de la ciutat s'obren com a espai d'ús públic per a famílies, infants i espai d'ús públic per a famílies, infants i adolescents fora d'horari escolaradolescents fora d'horari escolar, en cap de , en cap de setmana i en període de vacances escolar. setmana i en període de vacances escolar.

Cada pati escolar obert compta amb servei de Cada pati escolar obert compta amb servei de monitoratgemonitoratge..

Es realitzaran Es realitzaran activitatsactivitats de dinamització de dinamització educativa de tipus esportiu, artístic i en família. educativa de tipus esportiu, artístic i en família.

Obertes i gratuïtesObertes i gratuïtes al barri al barri

http://w110.bcn.cat/portal/site/TempsBarri

Page 17: PechaKucha - EF EXTRAESCOLAR

Objectius:Objectius: Optimitzar l’ús dels centres escolars.Optimitzar l’ús dels centres escolars.

Donar una alternativa de lleure als infants i Donar una alternativa de lleure als infants i joves i les seves famílies.joves i les seves famílies.

Patis escolars oberts al Patis escolars oberts al barribarri

Page 18: PechaKucha - EF EXTRAESCOLAR

Consell AvuiConsell Avui

És un blog del Consell Escolar de Terrassa on És un blog del Consell Escolar de Terrassa on expliquen les activitats que van fent.expliquen les activitats que van fent.

Fan muntatges amb imatges de la jornada.Fan muntatges amb imatges de la jornada. T’informen on ha estat publicat en la premsa.T’informen on ha estat publicat en la premsa. Calendari d’activitats.Calendari d’activitats. Es poden fer col·laboracions fent aportacions Es poden fer col·laboracions fent aportacions

de l’esport escolar a Terrassade l’esport escolar a Terrassa

http://consellavui.blogspot.com.es/

Page 19: PechaKucha - EF EXTRAESCOLAR

Consell AvuiConsell Avui

Page 20: PechaKucha - EF EXTRAESCOLAR

Gracies per la vostra atenció!