nekazaritzako ingeniari teknikoa agric instrucciones...ariketak dirauen bitartean, ondokoak...

Download NEKAZARITZAKO INGENIARI TEKNIKOA  AGRIC Instrucciones...Ariketak dirauen bitartean, ondokoak besterik ez dira edukiko mahai gainean: jarraibide-orri hau, aukeraketa-prozesuaren bi gutunazalak eta

Post on 12-May-2018

213 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • NEKAZARITZAKO INGENIARI TEKNIKOA LEHEN ARIKETA EGITEKO JARRAIBIDEAK

  INSTRUCCIONES PARA LA REALIZACIN DEL PRIMER EJERCICIO INGENIERO/A TECNICO/A

  AGRICOLA

  ONDO IRAKURRI JARRAIBIDE HAUEK: LEA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES:

  Lau (4) orduko epean, eranskineko gaiekin zerikusia duten kasu praktiko bi (2) garatu beharko dira idatziz. Kasu horiek ariketa egin baino lehentsuago epaimahaiak proposatutakoen artean aukeratuko dira zozketa bidez.

  El ejercicio consistir en desarrollar por escrito, en un plazo de cuatro (4) horas, dos (2) supuestos prcticos relacionados con el temario Anexo, elegidos al azar de entre varios determinados por el Tribunal inmediatamente antes del comienzo del ejercicio.

  Ariketari zero (0) hamar (10) puntu bitarteko kalifikazioa emango zaio, eta bost (5) puntu lortzen ez dituzten hautagaiak prozesutik kanpo geratuko dira, automatikoki.

  Se calificar de cero (0) a diez (10) puntos, quedando automticamente eliminados las y los aspirantes que no alcancen la calificacin de cinco (5) puntos.

  Hautagaiek NAN, pasaporte edo gida-baimena eta boligrafoa eraman behar dituzte azterketara.

  Al examen las personas aspirantes debern ir provistas de DNI o pasaporte o carnet de conducir y bolgrafo.

  Ariketa hau egiteko, kalkulagailua eta epaimahaiak emandako dokumentazioa besterik ezin izango da erabili.

  Para la realizacin del ejercicio nicamente se permitir la utilizacin de calculadora y documentacin aportada por el Tribunal.

  Modu anonimoan egingo da zuzenketa. La correccin se realizar de forma annima.

  Hautagaien azterketen kaligrafia irakurtzeko modukoa izango da, zuzenketa errazteko.

  La caligrafa del examen de los y las aspirantes tendr que ser legible para posibilitar la correccin.

  Ariketaren orri guztiak zenbatuko dira. Orriaren alde bakarrean idatziko da. Ariketaren orrietan ez da idatziko ez sinadurarik, ez izenik.

  Debern numerarse todas las hojas del examen y slo se escribir en una de las caras. No se firmar ni se pondr el nombre en ninguna de las hojas de examen.

  Gutunazal edo orriren batean izangaiaren izen, abizen edo bestelako identifikazio-daturik badago, pertsona horren azterketa baliogabetu egingo da.

  Si alguno de los dos sobres o de las hojas del examen lleva el nombre y apellidos u otro dato identificativo del o la aspirante, ser anulado el ejercicio de esa persona.

  Hautagaiek ariketa egin aurretik emandako identifikazio-orri bat beteko dute eta, horretarako den gutunazal txiki batean sartuko dute. Azterketa amaitu ostean, gutunazal handian sartuko dituzte gutunazal txikia eta azterketa. Gero, epaimahaiko kideek handia itxiko dute, eta epaimahaikide bik, gutxienez, sinatuko dute. Gutunazaletan ez da identifikazio daturik jarriko, gutunazal txikian sartutako identifikazio-orrian izan ezik.

  Los y las aspirantes cumplimentarn una hoja identificativa facilitada antes del ejercicio y lo introducirn en un sobre pequeo entregado al efecto. Al finalizar el examen introducirn el sobre pequeo junto con el examen en un sobre grande que tambin se entregar y que ser cerrado y rubricado con la firma de, al menos, dos miembros del Tribunal. En ninguno de los sobres debern constar datos identificativos, a excepcin de la hoja identificativa introducida en el sobre pequeo.

  Oposiziogileak ez dira inola ere altxatuko proba egiten ari diren lekutik. Bertaratze-agiria edo beste edozer behar badute, eskua jasoko dute epaimahaikideei edo zaintzaileei jakinarazteko.

  En ningn caso los y las opositoras se levantarn del puesto donde estn realizando la prueba. Si precisan certificados de asistencia o cualquier otra cuestin, se lo harn saber al Tribunal o a las personas cuidadoras levantando la mano.

  Ez epaimahaikideek, ez zaintzaileek, ez dituzte erantzungo ariketako galderen edukiari buruzko zalantzak.

  Ni el Tribunal ni los y las cuidadoras respondern sobre dudas que se relacionen con el contenido de las preguntas del ejercicio.

 • Ariketak dirauen bitartean, ondokoak besterik ez dira edukiko mahai gainean: jarraibide-orri hau, aukeraketa-prozesuaren bi gutunazalak eta identifikazio-datuen orria, azterketa, azterketa egiteko banatuko diren orriak, NAN, pasaporte edo gida-baimena, boligrafoa, kalkulagailua eta epaimahaiak emandako dokumentazioa. Hautagaiak telefono mugikorra edo beste edozein aparailu elektroniko badu, deskonektatu eta mahai gainean utziko du, pila edo bateria kanpoan duela.

  Mientras dure el examen, encima de la mesa nicamente se puede tener, adems de esta hoja de instrucciones, los dos sobres del proceso selectivo y la hoja identificativa, el examen, los folios que se distribuyan para la realizacin del ejercicio, el DNI, pasaporte o carnet de conducir y el bolgrafo, la calculadora y documentacin facilitada por el Tribunal. Si la persona aspirante tiene telfono mvil u otro instrumento electrnico, lo desconectar y depositar sobre la mesa con la pila o batera extrada.

  Ariketa egin bitartean, erabateko isiltasuna egon behar da. Besteentzat desegokia edo gogaikarria izan daitekeen edozein portaerak, hori sortu duena gelatik kanpora bidaltzea ekarriko du.

  Durante la realizacin de la prueba debe haber absoluto silencio. Cualquier conducta inadecuada o molesta para los dems supondr su expulsin del recinto.

  Hautagaiek, azterketa egiten amaitzen dutenean, zaintzaileei jakinaraziko diete. Haiek azterketa jasoko dute (gutunazal itxia, epaimahaikide bik, gutxienez, sinatuta). Une horretan irten ahal izango dira hautagaiak gelatik.

  Cuando cada aspirante termine el examen, sin levantarse, se lo har saber a las personas cuidadoras, que se lo recogern (el sobre cerrado y rubricado con la firma de, al menos, dos miembros del Tribunal), pudiendo entonces abandonar el aula.

  Proba egiteko ezarrita dagoen denboraren lehenengo eta azken 5 minutuetan oposiziogile BATEK ERE EZIN du gelatik irten; hortaz, azterketa amaitzen dutenean, zaintzaileei jakinarazi behar diete, haiek azterketa batzeko, eta proba egiteko aurrez ikusita dagoen denbora amaitu arte mahaian eserita geratu behar dute proba amaitzeko azken bost minutuak badira.

  Durante los primeros 5 minutos y durante los ltimos 5 minutos del tiempo establecido para la realizacin de la prueba, NINGUN/A opositor/a podr abandonar el aula, por lo que cuando finalicen su examen, se lo harn saber a los/as cuidadores/as quienes se lo recogern, y hasta la terminacin del tiempo de realizacin previsto permanecern, si se trata de los ltimos 5 minutos de la prueba, en sus mesas.

  Bilbo, 2010eko urriaren 5a. Bilbao, a 5 de octubre de 2010.

  EPAIMAHAIKO IDAZKARIA

  LA SECRETARIA DEL TRIBUNAL

  Sin./Fdo.: Mara Gonzlez Bordagaray