mesura "convivim esportivament"

Click here to load reader

Download Mesura "Convivim esportivament"

Post on 04-Jun-2015

1.147 views

Category:

News & Politics

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Mesura de govern presentada a la Comissió de Qualitat de vida, Igualtat i Esports, "Convivim esportivament".

TRANSCRIPT

  • 1. Tinncia dAlcaldia de Qualitat de Vida,Igualtat i Esports.Plaa Sant Jaume, s/n 08002 Barcelona Mesura de Govern Convivim esportivament Convivncia, cohesi social i interacci a travs de lesport.Juny 2012

2. NDEX Pg.1.Antecedents ...........................................................................................32.Descripci del projecte .........................................................................73.Objectius de la mesura .........................................................................124.Agents implicats .................................................................................... 145.Estructuraci de les ofertes .................................................................206.Calendari dexecuci .............................................................................297.Estimaci de pressupost ......................................................................... 328.Previsi de participants ........................................................................ 339.Avaluaci ................................................................................................3510. Consideracions finals ........................................................................... 3711. Annex 1. Consell de lEsport Escolar de Barcelona i Fundaci de38lEsport Escolar de Barcelona..................................................................12. Annex 2. Observatori Sociolgic Internacional de lEsport per a infants i44joves en risc...............................................................................................2 3. 01. AntecedentsHistricament Barcelona sha caracteritzat per ser una ciutat que ha facilitat i hapromogut la prctica esportiva. Mitjanant lesport, la ciutat sha anat construint tal icom la coneixem en lactualitat. La prctica esportiva t un paper molt important enla construcci duna ciutat cohesionada, fomentant la participaci de la poblaci enorganitzacions i associacions que tenen una incidncia significativa en la vidasocial dels barris i constitueixen un mbit per a lexercici de la ciutadania.Lactivitat esportiva t una incidncia significativa en la vida quotidiana duna granpart de la poblaci de la ciutat, com demostra el fet que lesport s el principalfactor dassociacionisme a la ciutat de Barcelona.En lactualitat, la vida a la ciutat i als barris es troba exposada a inrcies socialsque, agreujades per la conjuntura socioeconmica actual, fan evidents novesrealitats emergents i dinmiques que poden afectar la normal convivncia.Aquestes ens obliguen a repensar i dissenyar propostes concretes que doninsortida a les situacions que es generen.s per aix que, reconeixent el paper de la famlia, lescola i les institucions com aagents socials privilegiats en la realitat dalguns adolescents i joves, volem incidiren la promoci de prctiques dirigides al foment de valors que potencin eldesenvolupament integral de la persona i lempoderament sobre els propiscontexts dexclusi, ja sigui per raons socioeconmiques, culturals, dorigen o degnere. 3 4. Tenint en compte aquest context i la necessitat de generar respostes a aquestesdinmiques, la mesura pretn utilitzar lesport i lactivitat fsica com a eina detransmissi de valors i de transformaci de contexts. A travs duna prcticadactivitat fsica que segueixi un plantejament pedaggic adequat, es generenactituds, hbits i valors socials i personals, com la cooperaci, lautonomia, eldileg, el respecte, la responsabilitat i la creativitat. La seva adquisici permet ferfront i incidir positivament en les dinmiques de risc dexclusi social a les que esveuen exposats els infants i joves daquests contexts.s per tot aix que per mitj de la mesura volem abordar la promoci de lesportcom a eina dinteracci, convivncia, cohesi social, proximitat i participaci entreels adolescents i joves que conformen una gran part del teixit ciutad deBarcelona. De manera especial volem incidir i donar alternatives a ls del tempslliure de la poblaci adolescent i juvenil en risc dexclusi, oferint-los installacionspubliques esportives o escolarsi vehicular-los a activitats que fomentin lageneraci de valors.La mesura tamb pretn fomentar la prctica esportiva entre infants i adolescentsen edat escolar en aquells barris i centres educatius on no existeix cap tipusdactivitat esportiva fora dhorari escolar. Aquest fet suposa una importantmancana per a aquests centres, per a la vida dels barris i, en especial, per alsnens i nenes que no practiquen esport, i no es poden beneficiar dels seus efectesinclusius. Aix com per a un nombre important dadolescents i joves que en aquestmoment no realitzen cap activitat formativa, ni laboral de forma regular. 4 5. Amb el projecte Convivim esportivament volem posar de manifest com laprctica esportiva de caire educatiu i lesport de base diversificat poden esdevenirun instrument dacci social de primer ordre i amb un gran potencial per prevenirsituacions dexclusi social i aprofitar la diversitat cultural en un marc digualtatdoportunitats, dintercanvi, de promoci de valors, actituds i hbits, de normes idobjectius comuns.La mesura vol integrar tamb al projecte, donant coherncia i continutat,programes que shan comenat ja i que volem impulsar i valorar: destaquemlexperincia que la Fundaci de lEsport Escolar de Barcelona va iniciar, als barrisde la Zona Nord de Nou Barris (Torre Bar, Vallbona i Ciutat Meridiana) amb elprojecte lesport ens fa iguals i els Plans de Creixement que, en el marc del Plade lEsport en edat escolar de la ciutat de Barcelona, es van engegar des delAjuntament de Barcelona, a diversos districtes de la ciutat (Ciutat Vella, Sants-Montjuc i Sant Andreu).A ms a ms, des de lAgncia de Salut Pblica i els districtes es duen a termediferents projectes de salut comunitria que pretenen tamb, amb la utilitzaci delactivitat fsica, prevenir conductes de risc i acostar altres possibilitats per loci a lapoblaci adolescent i jove, tant en edat escolar com els majors de 16 anys, algunsdaquests projectes sn: de marxa fent esport, divendres alternatius,divendres alpou, Es-for-sat...Considerem necessari donar suport a les iniciatives que promouen els valorsciutadans i que fomenten leducaci en valors per un futur millor pels habitants dela nostra ciutat.5 6. Un aspecte important a tenir en compte daquest projecte s que facilita als nois inoies laprenentatge i ladquisici duna prctica esportiva regulada inormalitzada i que a travs daquesta prctica sadquireixen hbitsdautoregulaci de les activitats ldiques i esportives en lespai pblic de laciutat. La utilitzaci dels espais pblics per part dels nois i noies que passen pelprograma, segons sha vist en lavaluaci dexperincies anteriors, s molt msadequada i adient daquells que no han gaudit daquesta oportunitat.6 7. 02. Descripci del projecteAquesta mesura de govern, Convivim esportivament, persegueix la integracidinfants i adolescents mitjanant la promoci dactivitats esportives en horariescolar i no escolar, entre tot lalumnat dels centres educatius de primria i desecundria i entre aquells adolescents i joves que no estan ja en edat escolar i quetampoc treballen i disposen de molt temps desocupat.Plantegem lesport com una eina ms per assolir la normalitzaci de la convivnciai la cohesi social entre tot lalumnat, adolescents, joves i per extensi al venatgede Barcelona, duna proposta dactuaci dirigida a tothom.Lobjectiu instrumental de la mesura s el de generar oferta esportiva vinculadadirectament a les escoles i als centres esportius dels barris, de manera quesempre que sigui factible les activitats shan de desenvolupar al mateix centreeducatiu per a la poblaci en edat escolar. Les mesures adreades a la poblacique ja no estan en el perode deducaci obligatria es realitzaran en altres espaisesportius del barri.La mesura consta de dos grans eixos: Pla dinfants, joves i esport. Pla dadolescents i esport.7 8. El Pla dinfants, joves i esport, es composa de dues fases: una fase inicial odactivaci, en la que simpulsar la prctica esportiva i una segona fase decreixement, en la que seguir existint el suport, per es donar el protagonisme ala xarxa associativa del barri, que ser qui tindr la responsabilitat dedesenvolupar els projectes esportius concrets. Daquesta manera saconseguirgradualment major autonomia organitzativa per part del centre.El Pla dadolescents i esport ve definit per la intenci de donar sortida als jovesque es troben fora del sistema educatiu i no han entrat en el laboral. A travs delesport, es donaran eines i es facilitar ladquisici dhabilitats que podran servir-los per a la seva inserci laboral. Fins i tot dins del mn esportiu, com a futursmonitors daquest projecte.La mesura persegueix al llarg dels dos eixos implicar a les entitats esportives delterritori, acollint lalumnat interessat als espais esportius on habitualment duen aterme els seus projectes esportius com a entitat o b acollint aquells collectiusque no treballen ni estudien i poden utilitzar les installacions durant gran part deldia. Es persegueix afavorir la integraci dels nens i nenes i adolescents enclubs i entitats dels barris i, alhora, promoure la creaci duna xarxainteractiva de cooperaci entre el mn educatiu i lassociatiu-esportiu quebenefici a ambds mbits. 8 9. Per implantar el projecte ser necessari implantar els segents criterissocioeducatius:ELS B E N E F I C IA R IS S N E L S P R O T A G O N IS T E S D E L S E U P R O P I C A N V IEls primers beneficiaris seran els nois i les noies participants a les diversesactivitats ofertes, per el projecte no persegueix nicament facilitar el seuaccs a lactivitat fsico-esportiva, sin que tamb els vol donarloportunitat de formar-se per esdevenir monitors esportius daquestesmateixes activitats i, fins i tot, ajudar-los a assumir tasquesorganitzatives o directives que els permetin crear noves entitatsesportives, si al seu barri no existeix una associaci que pugui donarcontinutat a lactivitat iniciada mitjanant aquest projecte.En conseqncia