marzo 2011 - bxv

Click here to load reader

Post on 22-Mar-2016

268 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

O Entroido e as obras de acceso ao castelo de Monterrei son, respectivamente, as imaxes da portada de Xinzo e da de Verín do periódico Barrios Xinzo-Verín do mes de marzo. No interior abordamos, entre outros temas, a situación do comercio en Verín a propósito dun informe da Antena Local, a reunión histórica de responsables sanitarios de Galicia e Portugal para planificar de forma conxunta a política sanitaria de Verín e Chaves. Tamén tratamos o orzamento municipal de Vilar de Santos, do que destaca o 60% dedicado a investimentos, o anuncio dunha infraestrutura náutica por Portos de Galicia para o río Limia en Xinzo, ou as informacións de Defensa con respecto á instalación en Trasmiras dunha base de avións non tripulados.

TRANSCRIPT

 • Juan Manuel Andrade, candidato do PP a Os Blancos

  COMARCA Px.8 XINZO Px.11ENTREVISTA Px.10 COMARCA Px.11

  Vilar de Santos dedica a investimentos o 60% do seu orzamento

  A Deputacin destina tres millns de euros ao arranxo de estradas

  Portos de Galicia elaborar un proxecto fluvial para o Limia

  Nmero: 52 - Ano:VI - Marzo 2011 - Depsito Legal: OU 185-2006 - Peridico mensual de distribucin gratuta www.barriosxinzoverin.com - BARRIOS volve estar no seu buzn a mediados de abril. Se quere anunciarse consulte no 685 800 190

  DEPORTES Px.14

  A Carreira Popular de Xinzo ser o 20 de marzo

  Unha carroza no desfile do Martes de Entroido de Xinzo de Limia./R.TORRES.

  Adeus ao Entroido [imaxesen px. 21]

  Vodas, Bautizos e

  Comuns [px.17-19] E

  spec

  ial

 • BARRIOSMarzo de 011

  VERN E COMARCA

  A pesar da crise, o 92% dos comerciantes de Vern non pensa en pechar

  4 Valoracin dos socialistas

  O deputado socialista Juan Carlos Francisco Ri-vera puxo en dbida a le-galidade do convenio que ten previsto asinar a Xunta para convertir o hospital de Vern en complexo trans-fronteirizo.

  Francisco Rivera afirmou que un convenio deste tipo, que vincula a dous estados, non competencia da Xun-ta, e ademais non ten coe-cemento de que o Consello da Xunta adoptara ningn tipo de acordo neste senti-do.

  Os detalles o convenio de cooperacin sanitaria que se pretende asinar est a causar gran preocupacin no conxunto da cidadana, dixo o deputado, e espe-cialmente no colectivo m-dico-sanitario que integra a plantilla do hospital comar-cal de Vern, engadiu.

  Recordou que nestes momentos o Hospital Co-marcal de Vern atende, con grande limitacin de medios humanos, a unha poboacin de 35.000 habitantes, e ad-vertiu que de levarse adian-te o convenio anunciado a poboacin potencialmente asistida incrementarase en 80.000 persoas, imposi-bles de atender cos medios tan limitados con que neste intre conta o Hospital veri-nense.

  INfOrMe DA ANteNA LOcAL DA cMArA De cOMercIO

  As escasas vendas obrigan aos comerciantes de Vern a plantexarse subir prezos e reducir persoal4 As malas campaas de Nadal e rebaixas foron os principais causantes desta determinacin. Redaccin

  Os comerciantes de Vern calificaron o ltimo cua-trimestre de 010 como o peor de todo ano debido ao constante descenso das vendas e a unha campaa de Nadal que non cumpliu, en absoluto, as expectativas; ao que se suma un perodo de rebaixas de inverno que non logrou que as ganacias se recurperasen, xa que a pesar de que o nmero de clientes non diminuu s o fixo o seu gasto. As se des-prende dunha enquisa ela-borada pola Antena Local de Verin.

  Unha situacin nada op-timista que non parece ter solucin a curto prazo, xa que mis da metade deles cre que neste ano as sas vendas continuarn baixa e, en consecuencia, as sas compras a proveedores. Polo que as nicas alterna-tivas posibles para manter o negocio son subir os prezos (segundo o 3%) e reducir persoal (para un 13% mis que no ano anterior).

  DificultadesPor outra banda, segundo

  os propios afectados, a de-

  bilidade da demanda, o au-mento da competencia e as dificultades de financiacin son, por esta orde, os prin-cipais factores que limitan a actividade comercial na localidade.

  De todos os xeitos, case a totalidade dos comercian-tes verineses (o 9%) non se plantexa o peche do seu negocio como a solucin definitiva.

  4 Conclusins do IndiceoA Confederacin de

  Empresarios de Ouren-se vn de presentar as ltimas conclusins do Indiceo, ndice comarcal econmico de Ourense. O informe recolle algns indicadores reseables con respecto evolucin econmica nas comarcas de Vern e A Limia.

  As, dos datos do In-diceo desprndese que a nica comarca con acep-table desenvolvemento in-dustrial na que houbo des-censo do paro neste sector foi Vern, cunha cada do 4,9%.

  En relacin aos datos por sectores, en A Limia, o paro no sector da constru-cin aumentou un 71,8% en comparacin con xa-neiro de 008, mentres que en Vern o paro agr-cola en Vern duplicouse

  desde os primeiros meses da crise.

  En canto aos datos de-sa-gregados por concellos, en 0 municipios da provincia, o paro subiu por encima do 50% desde xaneiro de 008. Os maiores incrementos rexistrronse en seis con-cellos, dous deles Castre-lo do Val (87,8%) e Baltar (87,8%). No grupo das ca-beceiras de comarca con maiores aumentos do paro tamn se atopan Vern (47%) e Xinzo (33%). En cambio, en tres muncipios, entre eles Os Blancos e Sandis, non variou o nmero de parados no ltimo ano.

  Evolucin da actividade econmica

  En relacin evolucin das actividades econmi-cas, Vern unha das co-marcas con reducins me-

  nos significativas (-1,2%). Anda que se o dato fai re-ferenza ao comercio polo mido, a reducin foi dun 8,6% nesta comarca; men-tres que o comercio alma-cenista caeu un ,7% en A Limia.

  A CEO tamn se pre-gunta que municipios da provincia resisten mellor a perda de industrias e comercios e cifra en 11 os que logaron impulsar o nmero de actividades industriais entre 004 e 009, entre eles Calvos de Randn (11%) e Vilarde-vs (3%). En Vilar de Ba-rrios aumentou un 4% o comercio minorista.

  Pola contra, Xinzo per-deu o 14,8% do seu censo de actividades industrias e da construcin, as como o 7% do seu comercio polo mido (Vern o 0,4%).

  Enquisas aos comerciantesEstas son as principais

  conclusins do informe que a Antena Local de Ve-rn elaborou sobre o sector comercial da localidade a partir de 176 enquisas a co-merciantes da zona durante o pasado ano, que permi-ten coecer a incidencia da crise neste mbito e as de-cisins tomadas polos em-presarios. Cartel da tarxeta cliente la-

  zada polo CCU de Vern.

  Redaccin

  O venres, 18 de marzo, Chaves acoller a primei-ra reunin entre o secre-tario de Estado de Portu-gal, Manuel Pizarro e a conselleira de Sanidade, Pilar Farjas, para avanzar na planificacin conxunta de polticas sanitarias nos territorios de fronteira. Ao encontro acudirn os al-caldes de Vern e Chaves e o secretario Xeral do Eixo Atlntico.

  Na orde do da prevese que se aborden temas de gran importancia para a mellora da calidade de vida dos cidadns dos territorios de fronteira, tales como a posible coordinacin dos hospitais de Chaves e Vern e a planificacin conxunta de servizos sanitarios.

  A Eurocidade Chaves-Vern ten o obxectivo, xa exposto na sa axenda es-tratxica, de transformar a rede sanitaria de ambos os municipios nunha verda-deira cidade da sade. A Eurocidade destaca a im-portancia desta primeira reunin entre os mximos representantes da sade de ambos os pases que consideran vital para se-guir cumprindo obxecti-vos para chegar a compar-tir sen barreiras servizos sanitarios que permitan aumentar a mobilidade e a calidade de vida neste territorio raiano.

  Reunin entre Galicia e Portugal sobre temas sanitarios4 O PSdeG pon en dbida a le-galidade da conversin do hos-pital de Vern en transfronteri-zo.

 • BARRIOSMarzo de 011

  3VERN E COMARCA

  As obras do acceso ao castelo de Monterrei fixronse con autorizacin da consellera de cultura4 A obra cubriu con cemento e adoqun unha calzada medieval.

  A obra cubriu con cemento e adoqun unha calzada medieval que conduca ao castelo e que se atopaba tapada cunha capa de zahorra e terra. Nestes momentos a obra permane-ce inacabada e sen actividade, anda que hai numeroso material (sacos de adoquns) na zona. A pavimentacin do acceso fortaleza de Monterrei unha obra promovida pola Deputacin dentro do Proxecto Arraiano, cun orzamento de 66.619 euros. que se financia nun 70 % con fondos europeos. /P.LODEIRO.

  Paula Lodeiro

  As obras de mellora do ac-ceso ao castelo de Monterrei constan da preceptiva au-torizacin da Consellera de Cultura e levronse a cabo segundo o proxecto autori-zado, sen que ocasionasen danos reseables nos niveis e estruturas arqueolxicas, polo que no se considera procedente a incoacin dun expediente sancionador.

  As concle o informe da xefatura territorial da Con-sellera de Cultura e Turis-mo a un escrito de denuncia da asociacin ecoloxista Adega en relacin s obras promovidas o pasado mes de novembro pola Deputa-cin Provincial no acceso fortaleza de Monterrei, de-clarado monumento nacio-nal en 1931 as como Ben

  de Interese Cultural.A obra de pavimentacin

  do acceso ao castelo inici-rase en novembro sen ter recibida a autorizacin por parte da Consellera, tal e como se recoece no in-forme. Ao ter coecemento desta situacin, o organis-mo autonmico solicitou ao Concello de Monterrei a suspensin das obras.

  En decembro o director xeral de Patrimonio encarga Deputacin un proxecto de actuacin arqueolxica, asinado polo arquelogo Santiago Ferrer Sierra, in-forme que se entrega o 11 de febreiro. Nel infrmase de que se detectou a travs de tres sondaxes realizadas a presenza dunha calzada construida con grandes lo-usas granticas, calzada que se atopa protexida por un

  manto xeotxtil interposta entre a camada de zahorra superposta para facilitar o trfico rodado. O informe infire que as obras realiza-das parece que non afecta-ron calzada antiga e que se efectuaron por riba da cama de zahorras existentes.

  A partir de a Patrimonio d por finalizada a actuacin arqueolxica, e indica que as actuacins que puides-en restar por executar de-beranse levar a cabo baixo supervisin arqueolxica. Asimesmo sinlase que ao terse documentado a exis-tencia da calzada orixinal, a solucin do pavimento de formign superposto sobre a mesma considrase provi-sional mentres non se defina no Plan Director do monu-mento o tratamento da rede viaria da fortaleza.

 • 4 BARRIOSMarzo de 011

  VERN E COMARCA

  EN BREVE

  Os socialistas recolleron as inquedanzas