manual unitats tic

Download Manual unitats tic

Post on 27-May-2015

549 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. ELABORACI DUNITATSDIDCTIQUES INTEGRANT LES TIC

2. NDEXPresentaciObjectius1. Mdul 1: Qu s una unitat didctica?2. Mdul 2: Condicions per al disseny dunitats didctiques3. Mdul 3: Components del procs programador. Els Continguts4. Mdul 4: Components del procs programador. Els Objectius5. Mdul 5: Components del procs programador. La Metodologia6. Mdul 6: Components del procs programador. Els Recursos7. Mdul 7: Components del procs programador. Les activitats i lAvaluaci8. Conclusions finals9. Examen final10. Bibliografia11. Annexos: material de suport 3. PRESENTACI La presncia de les noves tecnologies de la informaci i la comunicaci (daraendavant TIC) actualment les sentim com una cosa imperiosa que sha instaurat en lesnostres vides i activitats quotidianes sense haver-nos adonat. En els nostres dies nocomptem noms amb la televisi, la rdio i el telfon fix com a nics mitjans decomunicaci i dactualitzaci, sin que tamb sn Internet, lordinador, el telfonmbil i altres recursos doci (cmera digital, mp4, ipod, vdeo consola porttil o fixa)que ara es consideren bsics a la llar.Daqu la revoluci tecnolgica en tots els nostres contextos socials i formatius,sent aquest ltim, lelement ms important en leducaci de ciutadans competents enles exigncies i demandes de la societat actual. En aquest sentit, comprendre la necessitat daplicar o, millor dit, integrar les TICen leducaci, s el primer pas que tant els docents i directius en el seu quefer iconstant qualificaci pedaggica i didctica han dadoptar.Tenint aix present, la finalitat del Curs de "Elaboraci dUnitats DidctiquesIntegrant Les TIC" s oferir moments de reflexi sobre limpacte de les TIC i pautesmnimes sobre coneixements tecnolgics que permetin realitzar projectes dintegracicurricular i propostes concretes daplicaci a laula. Avantatges que ofereixen les TIC en el desenvolupament dunitats didctiquesLes segents avantatges sn destacades per la professora Ana Garca Valcrceli el seu grup de recerca de la Universitat de Salamanca, avantatges que han anatobservant en el desenvolupament dactivitats didctiques amb TIC: Eliminar les barreres espai-temporals entre professor i estudiant. Afavorir tant laprenentatge collaboratiu com lautoaprenentatge. Potenciar laprenentatge al llarg de la vida. 4. Interactivitat entre els participants en leducaci (professors, pares, alumnes). Ajudar de forma especialitzada als subjectes amb necessitats educatives especials. Afavorir una aproximaci de lescola a la societat (conixer el mn real). A travs de la xarxa (Internet) combatre lallament de moltes escoles. Facilitar la formaci del professorat. Desenvolupar tasques de comunicaci permetent laproximaci a molt diferents realitats. Afavorir la interdisciplinarietat i la globalitzaci. Facilitar laccs a informaci (bases de dades, frums temtics, pgines web ...) Afavorir un apropament a la informaci des duna perspectiva constructivista. Definir nous rols per a professors i alumnes, de manera que els alumnes assumeixin una major activitat i implicaci en laprenentatge i leducador assumeixi el paper dajudar en el procs de transformar les informacions en coneixement, actuant com animador, coordinador i motivador de laprenentatge.OBJECTIUS Facilitar un sistema dautoformaci que permeti ls de les TIC i Internet com a mitjans didctics. Posar a disposici del professorat materials i recursos de la xarxa per desenvolupar, adaptar i treballar a laula activitats curriculars de cada rea. Aprendre a avaluar les possibilitats didctiques dun programa informtic educatiu, duna pgina web, i jocs. Conixer diferents metodologies que es poden aplicar per organitzar lensenyament tenint com a principal recurs el ordinador. 5. MDUL 1: QU S UNA UNITAT DIDCTICA? NDEX1. Qu s una unitat didctica?2. Definici dUnitat Didctica 2.03. Integraci de la unitat didctica en el Projecte Curricular de Centre4. Elements duna unitat didctica5. Decleg: Qu ha de tenir una bona unitat didctica TIC? 6. Tema 1 Qu s una unitat didctica? La unitat didctica com a instrument prctic de planificaci dels processosdensenyament-aprenentatge i en resposta al principi de globalitzaci psicodidctica,sorgeix com a mtode per a planificar i sistematitzar, a la prctica escolar, les diferentstasques que un professor porta a terme amb un grup especfic dalumnes, el queimplica la determinaci de qu es pretn ensenyar, com fer-ho i com i amb quinsprocediments avaluar-lo. Per no noms s aix, ja que, al costat dels coneixementsque proporcionen les diferents assignatures dels currculums educatius, s necessari -en les unitats didctiques - contemplar en els alumnes el desenvolupament de certesdestreses que vagin possibilitant la formaci integral de la seva personalitat, aix comla realitzaci duna srie dactivitats de clar valor formatiu. 7. Tema 2 Definici dUnitat Didctica 2.0Dacord amb aix, en aquest apartat ressaltarem algunes definicions que hanrealitzat alguns pedagogs en funci de la relaci que sestableix entre unitat didctica iles TIC. Una unitat didctica 2.0 s aquella unitat daprenentatge que incorpora aplicacions i serveis de la web 2.0. M. rea (1993): unidades didcticas e investigacin en el aula. s un curs dacci que mostra seqncies de tasques que encarnen els continguts i dna sentit als objectius. s una via molt apropiada per a aprendre de la prctica. (M Mar Rodrguez Romero) Segment o porci densenyament i aprenentatge significatiu configurat al voltant dun tema o eix organitzador. (M. rea (1993): unidades didcticas e investigacin en el aula. s una unitat de treball en el procs densenyament que ha de ser articulat i complet. (MEC "Ministeri dEducaci dEspanya", 1989) Articula objectius, continguts, metodologia i avaluaci. (De Pablo i altres, 1992) Seqncies didctiquesLes unitats didctiques 2.0 requereixen de formes clares per abordarlAPRENENTATGE. s a dir, en quin ordre es realitzen les tasques? I cm sarticulen elsobjectius, continguts, metodologies i avaluaci. Tipus de seqncies didctiques 1. De carcter expositiu receptiu, treballa amb continguts conceptuals, basadaen el mtode deductiu. Lestratgia s rectilnia en el metodolgic, centradaen el treball individual. 8. 2. Amb influncia piagetiana, permet ordenar esquemticament la tasca deldocent, segueix 4 passos: 1. Promoci - aparici del conflicte cognitiu exempleTcnica individual, motivadora, presentant una situaci problemtica.Possible activitat de lalumne: lectura dun article periodstic. 2. Recuperaci - coneixements previs exempleTcnica individual, dindagaci com la interrogaci dialgica.Exemple: el docent a travs de la pissarra digital i un diari en lnia, indaga als alumnessobre aspectes que requereixen major profunditat conceptual.Tcnica individual: expositiva, a travs de recurrent exemplificaci.Tcnica grupal: a travs de lanlisi compartida dexperincies. 3. Presentaci - nou coneixement exemples ms complexa i elaborada en les seves activitats; intenta motivar els alumnes atravs de la presentaci dun tema dinters o actualitat; sanima a expressar opinions ien parallel al treball actitudinal 4. Ubicaci en lesquema cognitiu del nou coneixement exempleEs propicia laprenentatge per descobriment: inclou els tres tipus de continguts(conceptuals, procedimentals i actitudinals) 9. Tema 3 Integraci de la unitat didctica en el Projecte Curricular de Centre usant lesTICCom que les unitats didctiques shan de dissenyar atenent els alumnesconcrets als quals van dirigides, convindria comenar per explicitar les caracterstiquespsicopedaggiques dels alumnes, aix com els seus condicionaments socioculturals,perqu aix implicar latenci especfica de les seves necessitats personals, dacordamb els seus nivells dinstrucci, graus de maduresa i, en general, amb totes lesdiferncies individuals puguin condicionar els processos densenyament-aprenentatge,a fi de garantir la mxima eficcia daquests. En aquest sentit, la inclusi de les TIC aporta un gran valor a la diversitat per altractament de continguts, desenvolupament dactivitats, facilitat per accedir adiferents fonts informatives, aix com laccs a recursos per a seleccionar i avaluar lainformaci. Tema 4 Elements duna unitat didctica s important considerar que tots aquests aprenentatges necessiten serprogramats, en el sentit que per abordar-los cal marcar-se objectius i continguts,dissenyar activitats de desenvolupament i avaluaci i preveure els recursos necessaris.Les unitats didctiques, sigui quina sigui lorganitzaci que adoptin, es configuren alvoltant duna srie delements que les defineixen. Aquests elements haurien decontemplar els segents aspectes: descripci, objectius didctics, continguts, activitats,recursos materials, organitzaci de lespai i el temps, avaluaci.Establir aquests aspectes amb el grau delaboraci que cada equip considerinecessari, s molt til per al centre perqu suposa la confecci duna mena de "bancde dades" que afavorir sens dubte la tasca daltres companys i impedir la sensaci,que sovint es produeix, de trobar-se sempre en el punt zero. Aquesta tasca rendibilitzaels esforos, fins i tot a curt i mitj termini. En el quadre que sofereix a continuaci, 10. apareix un breu resum dels elements fonamentals que una Unitat didctica potrecollir. ELEMENTS DE LA UNITAT DIDCTICA1. Descripci de En aquest apartat es pot indicar el tema especfic o nom de la unitat, elsla unitatconeixements previs que han de tenir els alumnes per aconseguir-los, lesdidcticaactivitats de motivaci, etc. Caldria fer referncia, a ms, al nombre de sessions de qu consta la unitat, a la seva situaci respecte al curs o cicle, i al moment en qu es posar en prctica2. Objectius Els objectius didctics estableixen qu s el que, en concret, es pretn queDidcticsadquireixi lalumnat durant el desenvolupament de la unitat didctica. s interessant a lhora de concretar els objectius didctics tenir presents tots aquells aspectes relacionats amb els temes transversals. Cal preveure estratgies per fer partcip a lalumnat dels objectius didctics3. ContingutsEn fer explcits els cont