kultura, gazteria kirola eta aisialdi arloko · pdf file 2019. 7. 18. · kultura,...

Click here to load reader

Post on 28-Feb-2021

7 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • ELKARTEA Elkarte eskatzailea Identifikazio fiskaleko zenbakia

  Interesduna naiz

  Honako hau ordezkatzen dut:

  Ordezkatuaren NAN-AIZ-Pasaportea-IFZ:

  Helbidea

  Posta kodea Herria Lurraldea

  Telefonoa e-posta Telekopia

  ARDURADUNA

  PROGRAMA

  Programaren izena

  Jj Certi

  1. abizena 2. abizena Izena NAN-AIZ-Pasaportea

  JAKINARAZI HEMEN Kalea Zk. Solairua Aldea

  Posta kodea Herria Lurraldea

  Telefonoa e-posta Mugikorra

  KULTURA, GAZTERIA, KIROLA ETA AISIALDI ARLOKO JARDUERETAKO DIRU LAGUNTZA

  Azkoitiko Udala IFZ / NIF www.azkoitia.eus 943 080080 azkoitia@azkoitia.eus P2001800H Fax: 943 852140 Herriko plaza z.g.

  20720 Azkoitia

  HELBIDERAKETARAKO KONTUA (IBAN kodea: 22 digitu)

  Titularra

  E S Kontua

 • Data Arduradunaren sinadura

  Azkoitiko Udala IFZ / NIF www.azkoitia.eus 943 080080 azkoitia@azkoitia.eus P2001800H Fax: 943 852140 Herriko plaza z.g.

  20720 Azkoitia

  • Eskariaren arduradunaren NAN, baldin eta eskaria norberaren izenean egiten bada, edota osaera zehaztua ez duten taldeen izenean. • Azkoitian helbidea ez duten talde edota elkarteek diru-laguntza lehenbiziko aldiz eskatzean, honako agiriak aurkeztu beharko

  dituzte: o Eusko Jaurlaritzaren elkarteen edo erakundeen erregistroan erroldatua dagoela egiaztatzen duen agiria. o Elkartearen edo erakundearen estatutuak. o Elkartearen edo erakundearen curriculuma: orain arte egindako jarduerak, helburuak, giza baliabideak eta baliabide

  materialak, etab. o Arduradunaren edo arduradunen NAN. o Identifikazio fiskaleko kodearen fotokopia.

  • Jarduera-programa, zehaztuz datak, metodologia, aurreikusitako helburuen deskribapena, zein biztanleria-esparruri zuzendua dagoen, etab...

  • Sarreren (jatorria eta zenbatekoa) eta gastuen (kontzeptua eta zenbatekoa) aurrekontu zehatza.

  Diru laguntza zuritzeko aurkeztu beharreko dokumentazioa: • Memoria, zer jarduera burutu diren eta zein emaitza lortu diren adierazita. • Jarduerak egiaztatzeko agirien dosierra (kartelak, prentsa-oharrak, etab.). • Jardueran izandako gastu eta sarreren balantzea. • Aurkeztutako balantze ekonomikoa zuritzen duen fakturen eta sarreren zerrenda.

  AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA

  ZIN EGITEN DU:

  Eskatzailea ez dagoela diru laguntza edo laguntza publikoak jasotzeko aukera galtzearekin zigortuta edo horretarako gaitasuna kentzen duen legezko debekuan sartuta, Azaroaren 17ko 38/2003 Legearen 13. artikuluak 2. eta 3. ataletan adierazitakoaren arabera.

  Eskatzaileak ez duela sexuagatiko diskriminazioaren ondoriozko debekua, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen seigarren Azken Xedapenean jasotakoari jarraiki.

  Eskaeran eta atxikitako agirietan jasotako datu guztiak egiazkoak direla.

  Eta Zinpeko Adierazpen hau Azkoitiko Udalaren aurrean aurkezten da, dagozkion ondorioak sor ditzan.

  DATUEN BABESA

  Sinatzailea jakinean geratzen da inprimaki honetako datu pertsonalak Azkoitiko Udalak behar bezala baimendutako fitxeroetan sartuko dituela. Datu horiek udal kudeaketarako bakarrik erabiliko dira, baina beste administrazio publikoei edo besteri laga edo jakinarazi ahalko zaizkie abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoan, Datu Pertsonalak Babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzkoan, aurreikusitako kasuetan. Interesdunek datuak eskuratzeko, ezeztatzeko, zuzentzeko eta aurka egiteko eskubidea erabili ahal izango dute Azkoitiko Udalera zuzenduta.

  Página en blanco

  Group1: Off eskatzailea: ida_fiskala: ordezkatua: ordez_nan: helbidea: pkodea: herria: lurraldea: telefonoa: eposta: telekopia: 1abizena: 2abizena: izena: nan: ard_helbidea: ard_zkia: ard_solairua: ard_aldea: ard_pkodea: ard_herria: ard_lurraldea: ard_telefonoa: ard_eposta: ard_mugikorra: programa: Inprimatu/Imprimir: Ezabatu/Borrar: data: sinadura: titularra: kontua: Check1: Sí Check2: Sí Check3: Sí