eskola kirola, kultur ekintzak eta hizkuntzak eskolaz 2017-05-17آ  eskola kirola, kultur ekintzak...

Download ESKOLA KIROLA, KULTUR EKINTZAK ETA HIZKUNTZAK ESKOLAZ 2017-05-17آ  eskola kirola, kultur ekintzak eta

Post on 31-Jul-2020

1 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • ESKOLA KIROLA, KULTUR EKINTZAK

  ETA HIZKUNTZAK ESKOLAZ KANPO 2017-2018

  DEPORTE ESCOLAR, ACTIVIDADES

  CULTURALES E IDIOMAS 2017-2018

  www.lauroikastola.eus

 • 2

  Lauro Ikastolak ikastetxe bezala bere ibilbidea hasi zuenetik, eskola zerbitzu desberdintzaileak Eskola Kirola eta Kultur Ekintzekin osatu ditu, besteak beste.

  Jarduera hauen helburua hezkuntza zerbitzuen eskaintza osatzea da ikasleen hezkuntza integralerako eta bere Hezkuntza Proiektuaren helburu eta edukiak hobeto lortzeko, osasuna eta bizimodu osasuntsua eta giza-kohesioa eta giza-harremanak sustatuz.

  Euskararen erabilera espreski landuko da, eta denon partetik konpromisoa eskatzen dugu.

  Informazio orokorra

  Eskaintza

  Ikasleak bi ekintzetan izena emateko aukera izango du (Abesbatza aukeratu izanez gero, orduan hiru izan daitezke gehienez), beti ere egun ezberdinetakoak, baina FUTBOL ETA SASKIBALOIA EZIN DIRA

  BATERA AUKERATU.

  Kirol eskaintzan, koordinatzaileek azken urteetan garatutako arlo-teknikoko programazioak jarraituko dira.

  Eskaintzak aukerakoak izango dira. Hala dagokionean, arduradun akademikoek ikaslearen garapenaren prozesurako egokia den ekintza aukeratzera lagunduko diote.

  Agertzen ez den ekintzaren baterako taldea osatzeko eskabidea sortuz gero, aztertuko da eta interesatuak ekainean informatuko dira erabakiaz.

  Ibilbideak: Partehartzea edo lehiaketa? Matrikula egiterakoan, ikasleak asteburuetako lehiaketetan parte hartzea nahi izango duen edo ez aukeratu beharko du.

  Lauro Ikastola desde que comenzó su trayectoria como centro escolar, ha complementado sus servicios escolares diferenciales, entre otros, con las Actividades de Deporte Escolar y Culturales.

  El objetivo de estas actividades es completar la oferta de servicios escolares para la educación integral de los alumnos/ as y para el mejor logro de los objetivos del Proyecto Educativo, con la referencia de la salud y una vida saludable y la cohesión social a través de la relación entre las personas.

  Se potenciará especialmente el uso del euskara, y pedimos para ello el compromiso de todos.

  Oferta

  El alumno o alumna puede inscribirse en dos actividades, como máximo (salvo que se elija coro, en cuyo caso se podrá elegir un máximo de tres), siempre que se desarrollen en días diferentes, y QUE NO SE TRATE DE FÚTBOL Y BALONCESTO.

  En la oferta deportiva, se seguirán las programaciones realizadas por los coordinadores en los últimos años.

  La oferta es optativa. En los casos en los que se considere necesario para el proceso de desarrollo del alumno o alumna, los responsables académicos participarán en la elección de la actividad.

  Si se formara un grupo con solicitantes de una nueva actividad, se analizará e informará de la decisión a los interesados e interesadas, dentro del mes de junio.

  Itinerarios: ¿Participación o competición? Al realizar la matrícula, el alumno o alumna inscrita deberá elegir entre participar o no en las competiciones de fin de semana.

 • 3

  Matrikulazioa

  Matrikula ALEXIA bidez egingo dute Lehen Hezkuntzako gurasoek:

   Gurasoak ikasle bakoitzaren fitxako ESKOLAZ KANPOKOAK atalean sartuko dira.

   Ekintza aukeratu, eta “Matrikulatu” sakatu; goikaldeko botoi urdina.

  Epe hau bukatuta, familiek eta ikasleek zein ekintzetan eman duten izena ikusi ahal izango dute ALEXIAn bertan, behar izanez gero zuzenketak egiteko, WEBean dagoen inprimakiaren bidez. Idatziok Behekosolora bidaliko dira aztertuak izan daitezen eta arduradunek erabakia hartu eta erantzungo dute. Epea amaituta, ez da aldaketarik onartuko, talderen bat osatzeko ez bada.

  Inskribatutako ikasle bakoitzak 56€ko matrikula ordainduko du plaza eskubidea izateko, baina ez ekintza bakoitzeko. LH-ko 6. mailan eta DBHko 1. eta 2. mailetan errendimenduko ibilbidean sortuko diren taldeko jokalariei 67€ kobratuko zaizkie.

  Matrikula kopuru hau ekainaren 30ean dagoen izen-ematearen arabera kobratuko da eta ez da dirurik itzuliko baja izanez gero.

  Kirol, kultur ekintza edo hizkuntza batean izena ematerakoan, ekintza horretarako azaldutako baldintzak eta arautegia orokorrean azaldutakoak onartzen dira.

  Matriculación

  La matrícula se realizará a través de ALEXIA:

   Los padres y madres de Primaria accederán al apartado de EXTRAESCOLARES de la ficha de cada alumno o alumna.

   Allí deberá elegir la actividad y pulsar “Matricular”: botón azul en la parte superior izquierda.

  Al finalizar el plazo de matrícula, se podrá consultar en ALEXIA la actividad en la que se ha inscrito, para que alumnado y familias puedan realizar las correcciones correspondientes, a través del formulario de la WEB, dirigiéndolo a Behekosoloa. Los responsables los valorarán y, en su caso, validarán. Tras este plazo, no se aceptarán los cambios, a no ser que sea para completar un grupo.

  Cada inscrito abonará 56€ en concepto de matrícula (no por cada actividad), y como derecho a la plaza. En el caso de los jugadores y jugadoras de los equipos de rendimiento en 6º de Primaria y en 1º y 2º de la E.S.O. abonarán 67€.

  Este concepto de matrícula se facturará según la inscripción a 30 de junio y no se reembolsará en caso de baja. Estas cantidades serán facturada por Behekosoloa en junio.

  Al completar la inscripción en un deporte, actividad cultural o idioma, se aceptan las condiciones descritas en la ficha de cada actividad y en la información general.

  Entre el alumnado que elija el itinerario de competición, se creará un equipo de rendimiento en cada categoría: a partir de 6º de Primaria, en baloncesto; y a partir de 1º de ESO, en fútbol. El procedimiento de selección está descrito en el documento “Criterios de creación de equipos”.

  Presentaciones:

   Alumnado: en abril-mayo, los responsables explicarán la oferta al alumnado, en clase, antes de realizar la matrícula.

   Familias: en mayo-septiembre, se explicarán las concreciones de inicio de curso.

  Lehiaketa ibilbidea aukeratzen duten ikasleekin, maila bakoitzean errendimenduko taldea osatuko da, LHko 6.mailatik aurrera, saskibaloian, eta DBH 1. mailatik futbolean. Jokalari aukeraketa egiteko prozesua “Taldeak eratzeko irizpideak” dokumentuan azalduta duzue.

  Ekintzen Aurkezpenak:

   Ikasleak: apirila-maiatzean arduradunek ikasleei geletan eskaintza aurkeztuko diete, matrikulazioa egin baino lehen.

   Familiak: maiatza-railean, plan eta ikasturte hasierako aurkezpenetan zehaztasunak azalduko zaizkie.

 • 4

  Taldeen eraketa

  Barne araudian zehazten denez, aurre inskripzio datuekin, arduradunek taldeak eratuko dituzte eta ikasturte osorako izango dira. Norbait talderik gabe geratuz gero, beste kirol baterako aukera emango zaio.

  Edozein momentutan antolaketa dela eta taldeak berrantolatu ahal izango dira, ordutegiak aldatu, etab.

  Taldeak eratzeko irizpide eta gutxieneko eta gehienezko kopuruei buruzko zehaztasunak WEBean jarriko den dokumentuan ikusiko dituzue.

  Baloreak eta diziplina

  Edozein ekintzetan izena eman duen orok bete beharko ditu Barne Araudian zehazten diren baloreak eta diziplinari dagozkion arauak. Ikasturte hasierako aurkezpenetan honen guztiaren jakitun

  jarriko dira ikasleak eta talde bakoitzeko delegatuak eskuragarri izango dute zehaztasun horiek.

  Balorea eta Arauak batzen dituen dokumentua WEBgunean dago eskuragarri.

  Confección de equipos

  Tal y como se concreta en el reglamento interno, los responsables crearán los equipos con los alumnos matriculados, que lo serán para todo el curso. Cuando alguno no disponga de grupo se le ofrecerá otra actividad.

  En cualquier momento y por motivos organizativos la Ikastola podrá reorganizar los equipos, modificar

  horarios, etc .

  Los criterios y máximos y mínimos para la creación de grupos se insertarán en la WEB.

  Valores y disciplina

  Todos los inscritos en cualquiera de las actividades ofertada cumplirá los valores y normas de disciplina explicitados en el Reglamento de Régimen Interior. Al comienzo de curso se informará de todo ello al alumnado y los delegados y delegadas de equipos dispondrán de ellos.

  El documento que recoge Valores y Normas del curso está disponible en la WEB.

  Ekitza batean aldaketa, baja edo epez kanpoko izen emate bat egiteko web-eko inprimakia bidali behar da hurrengo helbidera:

  Kirola: info@behekosoloaxxi.com

  Kultura: urbanop@lauroikastola.org

  Aldaketak 20€ko kostea daukate, bajengatik ez dira matrikulako 56€/67€ak bueltatuko eta epez kanpoko izen emateak ekintzen arduradunengatik aztertuak izango dira, eta erabakia komunikatuko zaizue.

  WEB orrialdean inprimakiak dituzue.

  Alta, aldaketa eta bajak Altas, modificaciones y bajas

  En caso de querer cambiar de actividad, darse de baja o darse de alta fuera de plazo, se deberá enviar el impreso correspondiente, a las direcciones:

  Deporte: info@behekosoloaxxi.com

  Cultural: urbanop@lauroikastola.org

  Las modificaciones tendrán un coste de 20€, en las bajas no se reembolsarán los 56€/67€ de la matrícula y las altas fuera de plazo se estudiarán por los responsables de las actividades, y se comunicará la decisión.

  Disponéis de formula