emakumea eta kirola v mintegia 2015

Click here to load reader

Post on 12-Feb-2016

34 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Emakumea-kirola. Aldizkari honetan, 2015eko urriaren 23an, Bilboko Carlton Hotelean Aspasia Elkarteak ospatu zuen Emakumea eta Kirolari buruzko V. Mintegiaren eduki nagusiak jaso eta laburbiltzen dira. Mintegi honetan jorratu zen gai nagusia emakume entrenatzailearena izan zen. Ezinbestekoa da kirolean benetako berdintasuna lantzeko emakumezko entrenatzaileen presentzia, kirol taldeetan eragin garrantzitsua duen irudia baita. Hori nola lortu, zeintzuk diren gainditu beharreko erronkak,... hemen eskuragarri duzun argitalpenean azaltzen dira.

TRANSCRIPT

 • EMAKUMEAETA KIROLA

  V. MINTEGIA

  2015

  Laguntzaileak: Antolatzailea:

  ***Aspasia Emakumeen

  Elkartearenargitalpena

  ***

  asocia

  ciona

  spasi

  a.word

  press.

  com

  asocia

  cion.a

  spasi

  a@gm

  ail.co

  m67

  8 49 4

  4 29

 • EMAKUMEA ETA KIROLA V. MINTEGIA2

  2015eko urriaren 23an, hainbatkirol esparrutako 100 bat pertsonaemakumezkoak eta gizonez-koak batu ziren Bilboko CarltonHotelean, Emakumea eta KirolaV. mintegian parte hartzeko. Ai-patutako mintegia Aspasia Elkar-teak antolatu du, eta Emakundeketa Bizkaiko Foru Aldundiak la-gundu dute diruz.

  Bertaratu zirenek oso hi-tzaldi interesgarriak entzutekoaukera izan zuten, bai irekierahitzaldian, bai ondoren aur-keztutako hitzaldietan, bai Biz-kaiko Foru Aldundiaren Jau-regian egindako topaketan.Azken horretan, Enplegua, Gi-zarteratzea eta BerdintasunaSustatzeko foru diputatu Te-resa Laespadak eta Kulturaeta Euskara diputatu LoreaBilbaok hitz egin zuten.

  Uxue Fernndez Lasa izanzen lehenengoa hitzaldia aur-kezten. Bertan, FernndezLasa kezkatuta agertu zenemakumeek kirolean aritzekoeta jarduteko dituzten zailta-sunen inguruan. Traba horienguztien arrazoia kirolean na-gusi den maskulinotasun he-gemonikoa dela adierazi zuenFernndez Lasak.

  Bigarren hitzaldia, aldiz, Na-talia Astrainek eskaini zuen.Gogoratu beharra dago ema-

  kume hau erreferentzia izandela neska eta emakume asko-rentzat, egindako ibilbide lu-zeagatik. Entrenatzailea izateariburuz hitz egin zuen, Nola bi-hurtu entrenatzaile, amorerikeman gabe izeneko hitzaldian.Aldundiaren JauregikotopaketaLehenengo bi gonbidatuek eurenhitzaldiak es-kaini ostean,hotelean bil-dutakoak Biz-kaiko ForuAldundiarenJau reg i r aabiatu ziren,han beste hitzordu bat baitzeu-katen. Bertan, Enplegua, Gizar-

  teratzea eta Berdintasuna Sus-tatzeko foru diputatu Teresa Laes-padak eta Kultura eta Euskaradiputatu Lorea Bilbaok egungoegoeraz eta aurrerantzean eginbeharrekoez hitz egin zuten, etaemakumezko kirolariak zorionduzituzten. Emakumezkoen kirola-ren alde egiteak sorrarazten dienilusioa azpimarratu zuten bi di-putatuek, etabakoitzari da-gokion kiro-lean eginda-ko lorpenguztiengatikharro senti-tzen direlaadierazi zuten. Berdintasuna ki-rolean ere gorpuztu behar delagaineratu zuten Laespadak etaBilbaok, eskolako kiroletik kirolprofesionaleraino.

  Ondoren, mintegiaren are-tora itzuli ziren parte-hartzai-leak. lida Alfarok, MadrilgoUnibertsitate Politeknikoko INE-Feko Emakumea eta Kirola Min-tegi Iraunkorreko zuzendariak,

  hitza hartuzuen, jarra-ian, work-coee deri-tzonari hasie-ra emateko.

  Bere min-tzaldian, Al-

  farok emakumezkoek kirolerakundeetako buruzagitzan

  duten presentzia deskribatuzuen, horretarako, modalitateeta esparru guztietako datuestatistikoak eskainita.Parte-hartzeaeta hausnarketakBukatzeko, parte-hartzaileekmintegian azaldutakoari buruzeztabaidatzeko aukera izan

  zuten, on-doren, go-goetak tru-katzeko as-moz. lidaAlfarok di-n a m i z a t uzuen ezta-

  baida, aurrerantzean hartudaitezkeen erabakiak eta es-trategiak abiapuntu gisa har-turik.

  Horrenbestez, parte-hartzai-leak taldeka jarri ziren, eta gaia-ren inguruan eztabaidatu zuten.Ondoren, mintegiaren bukaeran,taldeka egindako hausnarketaktrukatu zituzten. Ez ziren gutxiizan, ez, parte-hartzaileek egin-dako iradokizunak, emakumez-koen kirolaren egoera ezkorraeta mingarria hobetzeko.

  Bildutakoak oso pozik ateraziren mintegitik, eta horrelakoekimen gehiago egitea komenizela azpimarratu zuten: ezsoilik emakumezko kirolarienartean, baizik eta gainerakoesparruetan ere.

  2015Berdintasunakirolean ere gorpuztubeharra dago

  Aurkezpena

  Bizkaiko Foru Aldundia harro agertu zenemakumezko kirolariek izandako lorpenengatik.

  Parte-hartzaileek Bizkaiko Foru AldundiarenJauregian, Bilbon, izan zuten hitzordua.

  Funtsezkoa daberdintasunaeskola esparrutikhasi eta esparruprofesionalerainosustatzea

  Bildutakoek mahaigainean jarritakogaien inguruaneztabaidatzekoaukeraizan dute

 • EKIMENAREN aurkezpenean,Aspasia Elkarteko zuzendariConchi Manzanalek bertara-tutako emakume askok kiro-lean egindako ibilbidea txalotuzuen, eta babesleen eta he-dabideen lankidetza eskatuzuen, kirolari horien esfortzuaaitortzeko modu bakarra baita,euren kirol-ibilbidea garatudezaten.

  Era berean, kirolari profe-sionalen meritua goraipatuzuen, horrek dakarren esfor-tzuagatik. Zentzu horretan,Manzanalek azpimarratu zuen,emakumezko kirolarien lanaaintzatesteko, oraindik ere ba-dagoela ibilbide luzea egiteko,esparru guztietan. Emakumeeneta gizonen arteko berdinta-suna eskatu zuen, babesa etaalbisteak emateko orduan, bai-ta familia eta lana uztartzekoorduan ere.Erantzunkidetasunaeta uztarketaForu Aldundiak emakume etagizonen arteko berdintasunalortzeko duen prestutasunaerakutsi zuen Bizkaiko ForuAldundiaren Enplegua, Gizar-teratzea eta Berdintasuna Sus-tatzeko zuzendari nagusi Ma-ra Guija-rrok, eta ki-rola ere hel-buru horrieusteko bes-te bide batdela azpimarratu zuen. Ho-rregatik, erantzunkidetasunaeta uztarketa emakumezko ki-rolarien erremintak direlaadierazi zuen. Era berean,emakumezko kirolarien es-

  fortzu eta ahaleginak eskertuzituen Guijarrok, eta gizarte-eraldaketarako eragileak direlaaldarrikatu zuen. Politika pu-

  blikoek eregizarte-kul-tura berriaksustatu be-har dituzte,adierazi zu-

  en Guijarrok. Horrez gain,Foru Aldundiak gizartearenzeharkako kontuetan ere lanegiten duela azaldu zien ber-taratutako lagunei. Bukatzeko,eskerrak eman zizkion Aspasia

  Elkarteari, horrelako ekimenakantolatzeagatik.Konpromisoa eta inplikazioaEmakundeko zuzendari Izas-kun Landaidak, bere aldetik,Guijarrok esandakoarekin bategin zuen;hau da, ema-kumezko ki-rolariak gi-zarte-eralda-ketarako era-gileak direlaazpimarratu zuen. Eurek eman-dako urratsak eta gizartean

  duten betekizuna goraipatuzituen. Landaidak gogora eka-rri zuen Emakundek aurreradaraman BerdintasunerakoGunea (zeinetan Aspasia El-karteak parte hartzen duen),eta azaldu zuen, bertan, 150

  e rakundebaino ge-hiago elkar-lanean aridirela, ber-dintasuna-ren alde. Ez

  dugu ahaztu behar aipatutakoprograma 12. fasean dagoelagaur egun, Gizartea aurreradoa berdintasunerantz. Ez de-zagun atzera egin lelopean,eta lortutakoari eustea xededuela. Berdintasunean aurre-ra egiteko, gizarte osoarenkonpromisoa eta inplikazioabehar dira, azpimarratu zuenLandaidak.

  Azkenik, Emakundeko zu-zendariak emakumezko kiro-lariek gero eta protagonismohandiagoa dutela adierazizuen; merezita, gainera, etaahalegin ugari egin ostean.Hala ere, datuak ez direlaguztiz positiboak azpimarratuzuen, eta oraindik badagoelalana egiteko ohartarazi zienbertan bildutakoei.

  EMAKUMEA ETA KIROLAV. MINTEGIA 3

  Gizarte-eraldaketarakoeragileak

  irekiera

  Gizarteaaurrera doaberdintasunerantz.Ez dezagunatzera egin

  Politika publikoekere gizarte-kulturaberria sustatubehar dute

  Emakumezko kirolariek gero eta protagonismohandiagoa dutela adierazi zuten.

  Oraindik badagoela lana egitekoohartarazi zieten bildutakoei.

 • UXUE Fernndez Lasa JardueraFisikoaren Zientzietan doktoreada; kirolaren generoaren, es-kupilotaren eta eskolaren alo-rretan sakondu du. Gainera, es-kolako irakaslea dugu. Fernn-dez Lasa pilotaria izan da, baitaneskatxo zein emakumeen en-trenatzaile ere, eta GipuzkoakoEuskal Pilota Federazioko tek-nikaria izan da, klubei eta ira-kaskuntza zentroei aholkularitzazerbitzuak eskaintzeko.

  Hitzaldian, emakumezkoekkirolean hasi eta jarduteko di-tuzten arazoez hitz egin zuen;izan ere, esparru horretan, gizo-nen nagusitasuna oso nabarmenada. Horren erruz, emakumezkokirolariak ezdira maiz ikus-ten, gizonez-ko kirolariekguztiz eklip-satzen dituz-telako; hau da, gizonezko kiro-lariek emakumezko kirolariakestaltzen dituzte. Doktorearenustetan, hastapenak oso zailaketa geldoak dira emakumeentzat,gizonezkoen ereduari jarraitzenbaitiote. Emakumea, beraz, osodimentsio urrian dago, non, ka-surik onenean, emakumezko ki-rolariek oihartzuna eduki deza-keten, emakumezkoei egotzi izanzaizkien kiroletan, hala nola, ba-

  lletean edota tenisean, eta, sekulaez, gizonak tradizioz aritu izan

  diren kirole-tan; hau da,ez da ema-kumezkoekkirolean egin-dakoa bere

  osotasunean islatzen erreali-tatean.

  Fernndez Lasak esan duenez,hori da gaur egungo gizarte-ikus-pegia, oro har. Baina, era berean,emakumezko kirolari askorenibilbidea, aldiz, oso bestelakoadela azpimarratu du; izan ere,askok oso lorpen garrantzitsuakizan dituzte, errekorrak lortu etanazioarteko txapelketetan markabikainak lortu dituztelako (adibi-

  dez, Eli Pinedok Superkopa lortudu eskubaloian, Mara Chourroutpiraguistak domina olinpikoa lortuzuen 2012an, Londresen, etaMaider Unda K1eko Mundialeanazkenaurrekoetara heldu da, etaaskotan aritu izan da nazioartekotxapelketetan). Batzuetan, ema-kumezko ki-rolariek apar-teko markalortzean, oi-h a r t z u n aeduki deza-kete, hizlariaren iritziz, baina,betiere, oso modu mugatuan.Esku-hartze EstrategiakEgoera horren aurrean, pro-grama erakargarrien beharraz

  aritu da Fernndez Lasa, ema-kumezkoek ibilbide onuraga-rriagoa izan dezaten kirolean.Hizlariaren ustetan, emakumez-ko kirolariaren gura sustatzeaezinbestekoa da, baita entre-natzailea izateko salto horretanlaguntzea ere. Horrez gain, ki-

  rola generoikuspegitikjorratzea, es-tereotipoenaurka egiteaeta hedabi-

  deek jarrera aldatzea ere fun-tsezkoak dira. Estrategia horiekguztiak Europako batzordeanadostu dira, eta erronkatzat jo-tzen dira. Neurri hauek hartuzgero, gizonezkoak eta emaku-mezkoak parekatu egingo dirakirolaren esparruan.

  Zer esanik ez dago, hedabi-deek daukaten eginkizunari bu-ruz, sentsibilizazio, kontzien-tziazio eta hedapen publikoaribegira. Horregatik, entrenatzai-leei elkarrizketak egin eta argi-taratzea eskatu du hizlariak.

  Era berean, sareak networ-ker-ak eta sektoreen arteko la