emaitza nagusien txosten teknikoa - berrigasteiz ... 0.2.ikerketa-unibertsoa ..... 8 0.2.1.aldagai...

Click here to load reader

Post on 15-Jul-2020

20 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • ARRUE IKERKETA: EAEko IKASLEEN EUSKARAREN

  ERABILERA ESKOLA-GIROAN, 2011-2015

  EMAITZA NAGUSIEN TXOSTEN TEKNIKOA

  2017ko azaroa

 • ARRUE IKERKETA, 2011-15: EMAITZA NAGUSIAK

  Egileak:

  • Iñaki Martinez de Luna Perez de Arriba (Soziolinguistika Klusterra) • Pablo Suberbiola Unanue (Soziolinguistika Klusterra)

  Analisi estatistikoetan lankide: • Asier Etxenike (Aztiker)

  Arrue Proiektuaren koordinazio eta gainbegiraketa: • Lucía Torrealday (Eusko Jaurlaritza – Hezkuntza) • Iñigo Barruso (Eusko Jaurlaritza – Hezkuntza) • Ibon Olaziregi (Eusko Jaurlaritza – Hezkuntza) • Xabier Aizpurua (Eusko Jaurlaritza – ISEI-IVEI) • Eduardo Ubieta (Eusko Jaurlaritza – ISEI-IVEI) • Josune Zabala (Eusko Jaurlaritza – Kultura eta Hizkuntza Politika) • Imanol Larrea (Soziolinguistika Klusterra) • Iñaki Martinez de Luna (Soziolinguistika Klusterra) • Pablo Suberbiola (Soziolinguistika Klusterra)

  2

 • ARRUE IKERKETA, 2011-15: EMAITZA NAGUSIAK

  Aurkibidea SARRERA ................................................................................................................................................ 6 0. METODOLOGIA OHARRAK ............................................................................................................. 8

  0.1.EBALUAZIO DIAGNOSTIKOA: HAINBAT XEHETASUN ....................................................................................... 8 0.2.IKERKETA-UNIBERTSOA .................................................................................................................................. 8

  0.2.1.Aldagai aske batzuk lagin adierazgarri bidez..................................................................................................... 11

  0.3.2011, 2013 ETA 2015 DATU BASE BATERATUAN DAUDEN ALDAGAIAK ETA ITURRIA .................................. 11 0.4.ERABILERA-TASA ESLEITUAK ......................................................................................................................... 14 0.5.SORTUTAKO ALDAGAI TRINKOAK ETA BEREN SORRERA............................................................................... 15 0.6.ERREGRESIO ANIZKOITZAREN ANALISIAZ ..................................................................................................... 19

  1. ESKOLAKO ERABILERA TESTUINGURATUZ (I): IKASLEEN TESTUINGURU SOZIOLINGUISTIKOA ..... 20 1.1.TESTUINGURU SOZIALA ................................................................................................................................ 20

  1.1.1.UDALERRIEN EUSKALDUN-DENTSITATEA.......................................................................................................... 20

  1.1.2.HIZKUNTZA ERABILERA LAGUNEKIN: INTERNET BIDEZ (Txat) ........................................................................... 21

  1.1.3.ERABILERA ESKOLAZ KANPOKO JARDUERA ANTOLATUETAN ........................................................................... 23

  1.1.4.HEDABIDE ETA KULTUR KONTSUMO-HIZKUNTZA ............................................................................................. 31

  1.2.FAMILIA TESTUINGURUA .............................................................................................................................. 35 1.2.1.LEHEN HIZKUNTZA ............................................................................................................................................ 35

  1.2.2.FAMILIA-GIROKO ERABILERA ............................................................................................................................ 36

  1.3.ESKOLA TESTUINGURUA ............................................................................................................................... 40 1.3.1.IRAKASTEREDUA ............................................................................................................................................... 40

  1.3.2.IRAKASLEEN ARTEKO ELKARRIZKETETAKO HIZKUNTZA ..................................................................................... 40

  2. ESKOLAKO ERABILERA TESTUINGURATUZ (II): IKASLERIAREN HAINBAT EZAUGARRI ................... 43 2.1.EBALUAZIO DIAGNOSTIKOKO EMAITZAK ...................................................................................................... 43

  2.1.1.EUSKARAZKO, GAZTELANIAZKO ETA INGELESEZKO HIZKUNTZA-KONPETENTZIAK ........................................... 43

  2.2.HIZKUNTZEKIKO HAUTEMATEAK ETA JARRERAK .......................................................................................... 46 2.2.1.EUSKARA, GAZTELANIA ETA INGELESAREKIKO BEGIKOTASUNA ....................................................................... 46

  2.2.2.HAUTEMANDAKO EUSKARAREN, GAZTELANIAREN ETA INGELESAREN ZAILTASUNA ....................................... 49

  2.2.3.EGOEREN ETA JARDUEREN INGURUKO IRUDIKAPENAK (DBH2 SOILIK) ............................................................ 51

  3. IKASLEEN EUSKARAREN ERABILERA ESKOLA-GIROAN.................................................................. 54 3.1.IKASKIDEEKIN GELAN .................................................................................................................................... 54 3.2.IKASKIDEEKIN JOLASLEKUAN ........................................................................................................................ 56 3.3.IRAKASLEEKIN GELAN ................................................................................................................................... 58 3.4.IRAKASLEEKIN GELATIK KANPO .................................................................................................................... 60 3.5.IKASLEEN ESKOLAKO ERABILERARI BURUZKO SINTESI-IKUSPEGIA: ERABILERA OROKORRA ........................ 62

  4. ESKOLAKO ERABILERA ALDERATUZ ............................................................................................. 65 4.1.ESKOLAKO EUSKARAREN ERABILERA BESTE TESTUINGURUEKIN ALDERATUTA, IKUSPEGI OROKORRA ....... 65 4.2.ESKOLAKO EUSKARAREN ERABILERA BESTE TESTUINGURUEKIN ALDERATUTA, IKUSPEGI XEHETUA .......... 66 4.3.IKASLEEN EUSKARAREN ERABILERA ESKOLA-GIROAN, HAINBAT ALDAGAIREN ARABERA ............................ 68

  4.3.1.IKASLEEN ESKOLAKO ERABILERAK ETA EREMU SOZIOLINGUISTIKOA ............................................................... 69

  4.3.2.IKASLEEN ESKOLAKO ERABILERAK ETA LEHEN HIZKUNTZA ............................................................................... 72

  4.3.3.IKASLEEN ESKOLAKO ERABILERAK ETA IRAKASTEREDUA .................................................................................. 75

  4.3.4.IKASLEEN ESKOLAKO ERABILERAK ETA IKASTETXEAREN TITULARITATEA ......................................................... 78

  4.3.5.IKASLEEN ESKOLAKO ERABILERAK ETA IKASTETXEAREN MAILA SOZIOEKONOMIKOA (ISEK) ............................ 81

  4.3.6.IKASLEEN ESKOLAKO ERABILERAK ETA ERABILERA ESKOLAZ KANPOKO JARDUERA ANTOLATUETAN .............. 84

  4.3.7.IKASLEEN ESKOLAKO ERABILERAK ETA ETXEKO ERABILERA .............................................................................. 87

  4.3.8.IKASLEEN ESKOLAKO ERABILERAK ETA HIZKUNTZEKIKO BEGIKOTASUN ERLATIBOA (EUSKARA/GAZTELANIA) ..................... 90

  4.3.9.IKASLEEN ESKOLAKO ERABILERAK ETA EUSKARAZKO HIZKUNTZA-KONPETENTZIA (EBALUAZIO DIAGNOSTIKOA) ................. 93

  3

 • ARRUE IKERKETA, 2011-15: EMAITZA NAGUSIAK

  4.3.10.IKASLEAREN SEXUA ......................................................................................................................................... 96

  5. ESKOLAKO ERABILERA OROKORRA ETA ALDAGAI ASKEAK: KORRELAZIOAK ETA ERREGRESIO ANIZKOITZA ......................................................................................................................................... 99

  5.1.KORRELAZIO-ANALISIA ................................................................................................................................. 99 5.1.1.KORRELAZIOAK IKASLEEN ESKOLAKO ERABILERA OROKORRAREKIN ................................................................ 99

  5.1.2.KORRELAZIOEN BILAKAERA 2011-2015. ......................................................................................................... 106

  5.1.3.KORRELAZIOAK IRAKASTEREDUKA (2015) ...................................................................................................... 108

  5.1.4.KORRELAZIOAK ESKOLAKO ERABILERA OROKORRAREKIN ETA BERAU OSATZEN DUTEN ALDAGAIEKIN ........ 110

  5.2.ERREGRESIO ANIZKOITZAREN ANALISIA ..................................................................................................... 113 5.2.1.ERREGRESIO BIDEZKO ANALISIETARAKO ERABILITAKO ALDAGAIAK ............................................................... 113

  5.2.2.ERREGRESIO ANIZKOITZ BIDEZKO ANALISI OROKORRA .................................................................................. 115

  5.2.3.ERREGRESIO ANIZKOITZAREN 2011-2015 ALDERAKETA. ................................................................................ 122

  6. ONDORIO NAGUSIAK ................................................................................................................. 126 6.1.Ikasleen testuinguruaren ezaugarri batzuk................................................................................................. 126 6.2.Ikasleen eskolako hizkuntza-erabilerak 2011-2015 .................................................................................... 127 6.3.

View more