disseny curricular loe1

of 23/23
1 Disseny Curricular (LOE) Eixos bàsics del Eixos bàsics del currículum de currículum de l’educació obligatòria l’educació obligatòria a Catalunya a Catalunya

Post on 03-Jun-2015

960 views

Category:

Travel

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Disseny curricular LOE

TRANSCRIPT

 • 1.
  • Disseny Curricular (LOE)
 • Eixos bsics del currculum de leducaciobligatria a Catalunya
 • Montserrat Casas Vilalta

2. Idees fora que orienten el currculum

 • Remarcar que la llengua catalana, sla llengua vehicular a lescola
 • Potenciar una formaci trilinge (catal , castell i angls)
 • Establir les competnciescom a marc de referncia bsic
 • Concretarles competncies per rees curriculars
 • Remarcar la inclusi i normalitzar els programes de diversificaci curricular
 • Fomentar lautonomia dels centres, tant en lmbit pedaggiccom de gesti

3. El currculum ha de donar resposta als nous reptes de leducaci del segle XXI

 • Volem avanar en la lnia daltres projectes:
 • Linforme Delorsde la Unesco sobre: Leducaci del segle XXIhttp://www.unesco.org/education/pdf/DELORS_S.PDF
 • Lestudi PISAde la OCDE (Programa per a lAvaluaci Internacional destudiants que evalua els aprenentatges) .www.pisa.ocde.org/
 • Edgar Morin :
 • Val ms un cap ben clar que un cap ben pl per:
 • a.Saber organitzar els coneixements i
 • b.Aprendre a viure
 • Els sabers necessaris per leducaci del futur
 • Projecte Tuning.
 • Reflexi comuna a nivell europeu

4. Els sabers necessaris per leducaci del futur

 • La relativitat del coneixement
 • El coneixement pertinent i til
 • El dubte i la incertesa, per avanar en el coneixement
 • El reconeixement de lidentitat
 • La comprensi de la complexitat i de la diversitat
 • El dileg i els valors democrtics, com a factors bsics per a la convivncia

5. El currculum sha de concretar a partir de quatre grans principis

 • 1)Significativitat: Per aix cal que:
  • Se centri en elsproblemes rellevantsde lactualitat i de la societat a partir depocs temes.
  • Relacioni elsnous aprenentatges amb els anteriors i amb els fets i fenmens del nostre entorn.
 • 2)Integraci i complexitat (elconeixement s global)Per aix cal:
  • Tenirla intenci densenyar a pensar des duna perspectiva interdisciplinria del coneixement.
  • Inclogurels de lesTICcom a eines de treball, tant per rebre informaci com per comunicar el coneixement

6.

 • 3)Fonamentat en els valors democrtics.Per aix cal que:
  • Fomenti el pensamentcrtic i creatiude lalumnat sobre les qestions, fets i fenmens rellevants.
  • Afavoreixilanlisi dun problema des de diferents perspectives , confronti punts de vista oposats i faciliti el posicionament individual en base als coneixements que aporta la cincia.
  • Fomenti laparticipaci activa i responsableen la vida social i poltica de lalumnat.

7.

  • 4)Acci i aplicaci Per aix cal que:
  • Faciliti ladquisici daprenentatges a travs de:lobtenci, selecci i interpretaci de la informaci per a construir coneixement, comunicar-lo i contrastar-loamb els dels altres.
  • Permetiutilitzar els aprenentatges en contextos propers a la vida real
  • Desenvolupi competncies:aplicaci dels coneixements, habilitats i actituds a la resoluci de problemes en contextos diferents amb qualitat i eficcia.

8. Qu entenem per competncia?

 • La capacitat dutilitzar de manera transversal:
 • els coneixementSABER
 • les habilitatsSABER FER
 • els valors i les actitudsSER
 • Per a qu?
 • Per a poder interpretar i resoldre problemes de la vida quotidiana en situacions imprevistes i en contextosdiferents
 • Com fer-ho?
 • A travs dels continguts curriculars
 • A travs del treball a laula
 • De la implicaci en la vida del centre
 • Del coneixement i comproms amb lentorn

9. Competncies bsiques.1

 • 1.Competnciestransversals
  • Competncia comunicativa lingstica i audiovisual
  • Competncia artstica i cultura
  • Competncies metodolgiques
  • Tractament de la informaci i competncia digital
  • Competncia matemtica
  • Competncia daprendre a aprendre

10. Competncia en comunicaci lingstica

   • Competncia transversal
   • Capacitaci per a la construcci del discurs propi de cada mbit cientfic a partir de les competncies lingstiques:descriure, narrar, explicar, interpretar, justificar i argumentar.
   • Capacitaci per a comunicar, oralment i per escrit, el propi pensament i coneixement.
   • Coneixement i s adequat del vocabulari propi de cada cincia

11. Competncia cultural i artstica

   • Competnciestransversal
   • Coneixementi valoraci de les manifestacions artstiques.
   • Desenvolupament del sentit esttic, la capacitat democionar-se.
   • Protecci del patrimoni histric, artstic i mediambiental i comprensi del seu paper en la formaci de la cultura.

12. Tractament de la informaci i competncia digital

   • Competncia metodolgica
   • Recerca, selecci, organitzaci i interpretaci de la informaci a partir de fonts diverses,especialment del suport digital
   • Capacitaci per a distingir entre informacions rellevants i anecdtiques i entre informacions objectives i subjectives i per tant, la intencionalitat dels missatges.
   • Contrastaci de la informaci a partir de fonts diverses i de la seva comparaci per al desenvolupament del pensament crtic.

13. Competncia matemtica

   • Competncia metodolgica
   • Utilitzaci dels nombres i el clcul en contextos prctics per dibuixar, mesurar i calcular
   • s de tcniques de representaci geomtrica perprojectar formes dels objectes i els espais.
   • Utilitzaci de sistemes convencionals de representaci espacial (maquetes, plnols, mapes) per obtenir o comunicar informaci relativa a l'espai fsic
   • Interpretaci i presentaci dinformaci a partir de taules, grfics i quadres estadstics.

14. Aprendre a aprendre

   • Competncia metodolgica
   • Plantejament de preguntes per laresoluci de problemes:qu?,quan?,on?, com? per qu? ....
   • Desenvolupament destratgies per a buscar, organitzar, recuperar, comprendre i interpretarla informaci (resums, esquemes, mapes conceptuals...).
   • Desenvolupament del pensament complex (estratgies de raonament, anlisi multicausal de variables, plantejament dhiptesis...)
   • Desenvolupament destratgies de regulaci i autoregulaci, per aprendre a millorar i persaber comunicar el que sha aprs

15. Competncies bsiques. 2

 • 3. Les relatives al desenvolupamentpersonal.
 • Desenvolupamenti afirmaci de la identitat personal, actitud oberta,flexible, autnoma i de comproms vers els altres
 • Competncia dautonomia i iniciativa personal
 • 4. Les especfiques relacionades amb la cultura i la visi del mn.
 • Conviure i habitar el mn, esdevenir membres actius en unasocietat democrtica i participativa
 • Competncia en el coneixement i la interacci amb el mn fsic, social, cultural, econmic.
 • Competncia social i ciutadana

16. Autonomia i iniciativa personal

   • Desenvolupament personal
   • Capacitaci destratgies de planificaci i execuci en les tasques quotidianes.
   • Capacitaci per a la presa de decisions a partir de la reflexi.
   • Desenvolupament de la iniciativa personal i voluntat dactuar.
   • Capacitaci per a la reflexi sobre laccii fer propostes per a la millora.

17. Coneixement i interacci amb el mn

   • Especfiques relacionades amb la visi del mn
   • Coneixement de lentorn i interacci entre lentorn i lactivitat humana.
   • Desenvolupament dactituds i actuacions per a la sostenibilitat.
   • Comprensi de la interdependncia dels agents, els fets i els fenmens naturals, socials, econmics, poltics, culturals...en un mn global.

18. Competncia social i ciutadana

   • Especfiques relacionades amb la visi del mn
   • Respecte i assumpci dela diversitat cultural com una riquesa personal i collectiva.
   • Contextualitzaci dels problemes socials i la seva resoluci a travs dun pensament racional i creatiu.
   • Valoraci i exercici del dileg, la cooperaci i el treball collaboratiu com a mitjans per a la construcci de la societat.
   • Participaci ciutadana com a mitj per a lacci en la vida poltica i social de les comunitats de pertinena (famlia, escola, barri...

19. >Ser i actuar de forma autnoma > Pensar raonar i comunicar > Descobrir i tenir iniciativa > Conviure i habitar el mn que condueixi al debat en els centres en base a laportaci de les rees curriculars a ladquisici de les competncies bsiques 20. Fomentar lautonomia dels centres

 • mbit pedaggic:
 • Projecte curricular educatiu i curricular propi
 • Adaptacions curriculars segons necessitats
 • Avaluacions dacord amb el Projecte aplicat
 • Organitzaci dels aprenentatges segons necessitats
 • b. mbit de gesti:
 • Organitzaci pedaggica del centre
 • Establir prioritats segons Projecte Educatiu
 • Autonomia en la gestieconmica
 • Establir la selecci del personal a partir de perfils

21. ...Projectes interdisciplinars que pot dissenyar el centre

 • Lorganitzaci horria flexible permet el desenvolupament de projectes interdisciplinaris
 • El treball per projectes s un marc molt adequat per a ladquisici de les C.B.Permet treballar:
 • 1. La recerca, selecci, organitzaci i interpretaci de la informaci
 • 2. El treball interdisciplinari al voltant de situacions-problema
 • 3.Ls de la llengua en la reconstrucci i comunicaci del coneixement
 • 4. La construcci compartida del coneixement a travs del treball cooperatiu

22.

 • 1r. Curs: Projecte que tingui com a centre dinters les cincies socials, per exemple, el paisatge.
 • Interdisciplinarietat amb llengua, cincies naturals, i tecnologia.
 • 2n. Curs: Projecte que tingui com a centre dinters les cincies naturals, per exemple, lalimentaci.
 • Interdisciplinarietat amb llengua, matemtiques, i tecnologia.
 • 3r Curs: Projecte que tingui com a centre dinters la tecnologia, per exemple, lhabitatge.
 • Interdisciplinarietat amb llengua, angls, matemtiques.

23.

 • Grcies per latenci