deven book1

Download Deven book1

Post on 07-Apr-2018

248 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/6/2019 Deven book1

  1/112

  Bemg Kclpk Fd~dg

  8

 • 8/6/2019 Deven book1

  2/112

  Bemg Kclpk Fd~dg

  3

  @exzoimv :886 Bemg Kclpk

 • 8/6/2019 Deven book1

  3/112

  Bemg Kclpk Fd~dg

  :

  Fd~dg

  Jatgv

  Zcy

  Mezzez

 • 8/6/2019 Deven book1

  4/112

  Bemg Kclpk Fd~dg

  0

  @mcxvdz Egd

  Goimv Cv Mezzez Mcaa

  @mdapdc Moiiogp pstddrdf jdvyddg jdgv icvd jczp ymdzd

  ov ycp yofd dgetim nez mdz ve idv vmzetim' Pmd oigezdf vmd

  Ge Vzdpxcppdzp poig caegi yovm evmdzp vmcv pcof vmd xac`d

  ycp mctgvdf' Vmdg vmdzd ycp c ztkjad en vmtgfdz cgf ov

  pvczvdf ve zcog'

  Izdcv pcof vmd po}vddg dcz eaf ioza cp pmd kcfd ov

  ve vmd `cpvad aold feezp! ymo`m ydzd vmd dgvzcg`d en Mezzez

  Mcaa'

  @mdapdc aeeldf jc`l cv vmd izc~da xcvm pmd mcf ycaldf

  tx vmdg aeeldf cv vmd feezp' Vmd exdgdf btpv c jov cgf pmd

  pstddrdf vmzetim' Vmd feezp pmtv jdmogf mdz adc~ogi vmd

  ioza og vmd fczl jtv pmd ycp zdcf' Pmd veel c nacpm aoimv

  etv en mdz jc`lxc`l pmd mcf mcgiogi eg mdz pmetafdz' Vmdg

  vtzgdf ov eg ega ve icrd cv vmd ^o`vezocg metpd og cyd'

  Pmd gevo`df ov ycp ftpv! `eaf! cgf fzcnv jtv cape vmcv

  vmd coz ycp mdc~' Pmd `aepdf mdz ddp cgf veel c fddx

  jzdcvm vmdg exdgdf mdz ddp cgf ycaldf ogve c joi ao~ogi

  zeek'

 • 8/6/2019 Deven book1

  5/112

  Bemg Kclpk Fd~dg

  6

  Pmd xtv mdz jc`lxc`l feyg cgf aeeldf czetgf ve pdd c ~dz

  ftpv zeek jtv gev cp fczl nez pekd zdcpeg' Pmd veel c

  pkcaa nozd aei etv en mdz jc`lxc`l cgf xtv ov og vmd

  nozdxac`d vmdg aov ov yovm c kcv`m' Egd en vmd kcg kcv`mdp

  pmd mcf og mdz xe`ldvp' C pd`egf acvdz vmd aovvad nackd eg

  vmd aei ydgv etv pe pmd aov ov cicog jtv ov ydgv etv! pmd

  aeeldf czetgf ega ve zdvtzg ve vmd poimv en c jtzgogi aei'

  _etz ega mdzd ve yzovd cg czvo`ad cjetv mctgvdf

  metpdp pmd pcof ve mdz pdan'

  Vmdg vmd nozd zeczdf yovmetv yczgogi pdgfogi @mdapdc c

  ndy og`mdp jc`l' Mdz mdczv jdcv tgfdz mdz `mdpv pe ncpv pmd

  `etaf cakepv mdcz ov vmtkxogi'

  El Pmd pcof'

  Mdz kogf pvczvdf ve idv p`czzdf jtv mdz yoaa ve yzovd

  cg czvo`ad nez vmd p`meea xcxdz e~dz xeydzdf mdz ndcz'

  @mdapdc veel c kogo vcxd zd`ezfdz etv nzek c bdcg xe`ldv

  cgf vtzgdf ov eg' Pmd xac`df ov eg vmd kcgvda cje~d vmd

  nozdxac`d vmdg aeeldf cv vmd kcgvdap `ae`l! ymo`m ycp

  `e~dzdf yovm ftpv' Ov ycp cakepv dad~dg e`ae`l' Pmd veel c

  yezg etv jac`l paddxogi jci nzek mdz jc`lxc`l cgf ycaldf

  e~dz ve vmd penc! ymo`m ycp xzejcja noaadf yovm jtip' Pmd

  zeaadf vmd paddxogi jci etv egve vmd penc vmdg ycaldf e~dz

  ve mdz nacpmaoimv vmcv ycp eg vmd naeez cgf vtzgdf ov enn'

  Pmd zdvtzgdf ve mdz kcld pmonv jdf cgf iev og vmd paddxogi

 • 8/6/2019 Deven book1

  6/112

  Bemg Kclpk Fd~dg

  4

  jci vmdg ov izdy stodv gev d~dg vmd jtzgogi aei kcfd c

  petgf! ymo`m ycp ddzod' Vmdg cp on pmd mcf nezievvdg vmd

  ^o`vezocg metpd ycp mctgvdf @mdapdc ndaa cpaddx! jtv og mdz

  paddx pmd mcf c fzdck' Og ov ycp c ioza paddxogi eg c penc

  jtv vmdzd ycp c yekcg pvcgfogi gd}v ve vmd po}vddg+dcz+eaf

  paddxogi ioza vmdg @mdapdc pcy ov ycp mdz kevmdz' Mdz

  kevmdz pcv eg vmd penc gd}v ve vmd iozap nddv vmdg pmd pcy

  vmcv vmd ioza ycp mdzpdan' Mdz kevmdz xtv c mcgf eg mdz

  fctimvdzp `mddl'

  K aovvad og~dpvoicvez pmd pcof'

  Vmdg cgevmdz noitzd+ogvdzzdf @mdapdcp fzdck Pmd `cgv

  lgey ymdzd et czd ov pcof'

  O lgey pcof vmd iozap kevmdz pcfa Ez etaa

  zdadcpd caa et fdkeg imepv og etz kozzez zeek jtv etzd

  c'''

  Zdkdkjdz ogvdzztxvdf vmd noitzd _etz xzekopd'

  @mdapdcp kevmdz zdat`vcgva geffdf' Pmd aeeldf cv mdz

  fctimvdz vmdg pcof Xadcpd ~opov ymdg et `cg

  Vmd zdca @mdapdc yeld tx nzek mdz caa ve zdca fzdck' Vmd

  nozd ycp fdcf cgf mdz ycv`m jddxdf'

  Kofgoimv pmd pcof'

  @mdapdc xo`ldf tx mdz nacpmaoimv cgf vtzgdf ov eg vmdg

  veel c fddx jzdcvm' Pmd iev etv en vmd paddxogi jci cgf

  adnv vmd ao~ogi zeek vmdg dgvdzdf c mcaayc gd}v ve c

 • 8/6/2019 Deven book1

  7/112

  Bemg Kclpk Fd~dg

  >

  pvcoz`cpd! ymo`m pmd fd`ofdf ve ycal tx' Pmd veel cgevmdz

  fddx jzdcvm pog`d pmd mcvdf mdoimvp kezd vmcg pxofdzp ez

  vmd fczl' Pmd d~dg mcvdf mdoimvp kezd vmcg Mcaaeyddg xzcglp

  j jep' Vmdg pmd pvczvdf tx vmd pvcozp jtv gevo`df vmcv ov

  izdy `eafdz cp pmd ydgv moimdz tx' Pmd pvcdf eg vmd

  exxepovd pofd en vmd eaf jcgopvdz cicogpv vmd ycaa' @mdapdc

  fof vmop jd`ctpd pmd fofgv ycgv vmd mcan zevvdg xod`d ve

  io~d yc cp pmd adcgdf cicogpv ov' Vmdg cp pmd adcgdf

  cicogpv c feez eg vmd pd`egf naeez ov ic~d yc cgf @mdapdc

  acgfdf eg vmd yeef naeez en c zeek'

 • 8/6/2019 Deven book1

  8/112

  Bemg Kclpk Fd~dg

  9

  @mcxvdz Vye

  Vmd Lddxdz en Mezzez Mcaa

  @mdapdc iev tx cgf pcy c ackx eg c jdfpofd vcjad' Pmd

  vtzgdf eg vmd ackx ve pdd c kcg pvcgfogi og nzegv en mdz'

  Ym mcfgv pmd pddg mok jdnezd! pmd vmetimv'

  Yme czd et5 pmd cpldf'

  O ck vmd lddxdz en Mezzez Mcaa! pcof vmd kcg' Md

  aeeldf cv mdz yovm mop penv jzeyg jtv tgjaoglogi ddp Ym

  czd et mdzd5 md cpldf'

  Ok mdzd ve pdd on vmop xac`d op zdcaa mctgvdf! pcof vmd

  ioza Fe et ao~d mdzd5

  Vmd kcgp ddp nogcaa jaogldf jtv md pvoaa pddkdf p`cz'

  O ao~d mdzd md pcof c pd`egf acvdz O kcld ptzd gegd

  en vmd fdkeg imepv dp`cxd'

  @mdapdc aeeldf cv mok'

  _et fegv jdaod~d kd! pcof vmd kcg jtv md vmdg

  `zc`ldf c pkoad Pekdvmogi dapd jzetimv et mdzd' Pekdvmogi

  vmcv fdcap yovm etz kevmdz cgf vmop metpd'

 • 8/6/2019 Deven book1

  9/112

  Bemg Kclpk Fd~dg

  =

  @mdapdcp mdczv ploxxdf c jdcv cgf pmd pvdxxdf cyc nzek

  mok El pcof @mdapdc' Pmd pkoadf cv vmd kcg vmdg vtzgdf

  czetgf ve d}ov vmd zeek jtv vmd feez `aepdf cgf ae`ldf'

  Pekdvmogi opgv zoimv! pcof vmd kcg aeeldf czetgf

  `tzoetpa @mdapdc O ktpv vdaa et vmop op cg d~oa metpd'

  Kcg vmogip ao~d og vmd txxdz zdc`mdp en vmd metpd kcg

  imepv'

  Meyf md lgey k gckd! @mdapdc cpldf mdzpdan vmdg

  aeeldf cv vmd kcg O ycgv ve idv etv en vmd xac`d pmd

  pcof'

  Md geffdf Oaa vz ve idv et etv en mdzd jtv vmd

  metpd kc vmogl et c gdy ~opovez ve vctgv cgf p`czd ve

  fdcvm

  Nez pekd zdcpeg @mdapdc jdaod~df ymcv vmd kcg pcof

  d~dg on pmd fofgv vztpv mok' Vmd kcg ycaldf e~dz ve c

  pkcaa `cgfdacjztk vmcv ycp eg c `mdpv cgf xo`ldf ov tx jtv

  ymcv p`czzdf mop ~opovez ycp vmcv vmd `cgfadp og vmd

  `cgfdacjzc aov tx'

  @ekd pcof vmd kcg cp md exdgdf vmd zeekp `aepdv'

  Ymcv5 pcof @mdapdc pmd ycp xtrradf'

  Og vmop metpd caa vmd `aepdvp czd ogvdzaogldf pcof

  vmd kcg Jtv ve vzc~da vmzetim vmdg op fcgidzetp

  @mdapdc ycaldf e~dz ve mok Advp btpv ie pmd pcof'

 • 8/6/2019 Deven book1

  10/112

  Bemg Kclpk Fd~dg

  ?

  Vmd kcg veel c mcgf en @mdapdc vmcv ycp `aepdpv ve mok

  Btpv p`zdck on etzd og vzetjad md pcof'

  Vmd vye pvdxxdf ogve vmd `aepdv vmcv ycp xov`m jac`l! gev

  d~dg vmd aov `cgfadp xtv enn cg aoimv' Vmd kcg ycaldf yovm

  sto`l pvzofdp! ymo`m @mdapdc vmetimv ydzd idvvogi vmdk

  geymdzd pog`d vmdzd ycp ge `mcgid og vmdoz nezvtgd' Vmdg

  yovmetv cg yczgogi vmd vye ydzd og c mcaayc gev vmd xov`m

  fczl! jtv pvoaa vmd kcg ycaldf og pvzofdp'

  Vmop xczv en vmd metpd op mekd ve kcg go`d imepv!

  pcof vmd kcg Jtv vmd yc jc`l ve vmd dgvzcg`d en vmd metpd

  iedp vmzetim kcg d~oap'

  Ymdzd czd vmd imepv5 cpldf @mdapdc'

  O fegv lgey! cfkovvdf vmd kcg Vmd tptcaa cxxdcz

  jtv aold O pcof pekdvmogi mcp iegd yzegi'

  Cgf etzd gev cnzcof5 @mdapdc cpldf'

  Ge cgpydzdf vmd kcg'

  Vmd vye dgvdzdf c Nzdg`m fd`ezcvdf zeek cgf vmd `cgfadp og

  vmd zeek aov tx'

  Cgcpvcpoc pcof vmd kcg'

  Vmd zeek ycp stodv jtv vmd kcg pxeld cicog Xadcpd yd gddf

  etz mdax'

  C izeyg yekcg og mdz vydgvodp cxxdczdf' Pmd aeeldf zdca jtv

  paoimva ncfdf'

 • 8/6/2019 Deven book1

  11/112

  Bemg Kclpk Fd~dg

  38

  Ie ve vmd aojzcz pcof Cgcpvcpoc Mtzz cgf Kczl

  pvc pcnd'

  Vmd kcg adnv vmd zeek cgf @mdapdc neaaeydf _et vcal ve

  imepv5

  Pmm pcof Kczl'

  Vmd vye ycaldf ogve c fdcf dgf en vmd mcaayc! jtv vmd kcg

  ndav czetgf eg vmd ycaa'

  Ymcv czd et aeelogi nez5 cpldf @mdapdc'

  Vmop pcof Kczl cp md xtaadf egd en vmd fd`zdvo~d

  `cgfadmeafdz etv enn vmd ycaa! ymo`m `ctpdf xczv en vmd

  ycaa ve paofd cpofd' Vmd kcg aeeldf cv @mdapdc _dp O vcal

  ve imepv md pcof'

  Md vtzgdf jc`l ve vmd xcppcid og nzegv en vmd vye vmdg

  pvdxxdf vmzetim cgf zd`eigordf ov cp vmd aojzcz @mdapdc

  ovp pcnd

  @mdapdc neaaeydf Kczl ve vmd koffad en vmd aojzcz

  ymdzd c ~dz eaf imepv pcv yovm jeelp caa czetgf mok' Vmd

  imepv ovpdan ycp c kcg en @mogdpdp fd`dgv yme btpv ldxv

  naoxxogi vmzetim c jeel vmdg cgevmdz jtv md gd~dz aeeldf cv

  vmd vye'

  Poz pcof Kczl'

  Vmd imepv kcg aeeldf cv Kczl cgf geffdf vmdg pcof!

  Pekdvmogi ke~dp cjetv vmop metpd' Pekdvmogi ~dz eaf cgf

  dv ~dz d~oa

 • 8/6/2019 Deven book1

  12/112

  Bemg Kclpk Fd~dg

  33

  Ymdzd5 Kczl cpldf'

  Vmd kcg pkoadf Vmd `daacz'

  Vmdzd ycp c ztpm en yogf cgf vmd aojzcz ndaa cyc aold

  pcgf' Kczl cgf @mdapdc ydzd gey og vmd `daacz' Vmd zeek mcf

  kozzezp caa e~dz jtv caa ydzd fczl cgf fofgv pmey c

  zdnad`voeg! ymo`m nzoimvdgdf @mdapdc'

  Pe et `mcaadgid kd! pcof c ~eo`d jdmogf vmd vye'

  Vmd vtzgdf ve pdd c etgi kcg cgf @mdapdcp kevmdz yme

  aeeldf p`czzdf'

  _dp! pcof Kczl'

  _etzd ve acvd! pcof vmd kcg cgf mop