després de l’eso què? - siaj. · pdf fileals cicles formatius de grau...

Click here to load reader

Post on 29-Aug-2019

215 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • DDEESSPPRRÉÉSS DDEE LL’’EESSOO...... QQUUÈÈ??

  VViillaaffrraannccaa ddeell PPeenneeddèèss

  GUIA INFORMATIVA 2016

 • Guia informativa Després de l’ESO... què? SIAJ - Gener 2016

  2

  ÍNDEX Introducció ....................................................................................................

  3

  El batxillerat ..................................................................................................

  4

  El batxillerat a l’Alt Penedès .........................................................................

  7

  Els cicles formatius de formació professional ...............................................

  8

  Els cicles formatius de formació professional a l’Alt Penedès ......................

  12

  Els cicles formatius d’arts plàstiques i disseny .............................................

  13

  Els cicles formatius d’esports .......................................................................

  15

  Els Programes de Formació i Inserció (PFI) ................................................

  17

  Proves d’accés a cicles ................................................................................

  18

  Altres opcions per treure’s l’ESO .................................................................

  20

  Altres ensenyaments ....................................................................................

  20

  Informacions d’interès .................................................................................

  22

  Webs d’interès ..............................................................................................

  23

  Més informació .............................................................................................

  24

  SIAJ. Gener 2016

 • Guia informativa Després de l’ESO... què? SIAJ - Gener 2016

  Estàs acabant l’ESO, l’ensenyament secundari obligatori, i ara és el moment de decidir quin camí, quin itinerari formatiu vols seguir. Si has aprovat l’ESO pots continuar cap a batxillerat o fer un cicle formatiu de grau mitjà, però si no l’has aprovat tens també altres opcions d’estudis per després incorporar-te al món laboral o continuar la teva formació. És important que pensis com ets, que t’agrada, de què t’imagines treballant... i conèixer l’oferta educativa que existeix, perquè quan més informació tinguis et serà més fàcil triar. En aquest dossier trobaràs informació dels diferents itineraris, amb l’oferta educativa que hi ha a l’Alt Penedès.

  Webs d’orientació educativa Portal d’orientació acadèmica i professional del Departament d’Ensenyament http://queestudiar.gencat.cat/ca/orientacio/ Descobrir les ocupacions amb el Test d’Interessos Professionals de Barcelona Activa http://bit.ly/Interessos Web d’orientació professional d’Educaweb http://orientacio.educaweb.com 

  3

  http://queestudiar.gencat.cat/ca/orientacio/ http://bit.ly/Interessos http://orientacio.educaweb.com/

 • Guia informativa Després de l’ESO... què? SIAJ - Gener 2016

  ITINERARIS FORMATIUS:

  El batxillerat és l’ensenyament que té per objectiu facilitar la formació necessària per cursar, posteriorment, ensenyaments de grau superior o estudis universitaris. S’hi accedeix amb el Graduat en ESO. Es pot fer de manera presencial o a distància. I es pot estudiar en règim ordinari un màxim de quatre anys, consecutius o no.

  La seva durada és de 2 cursos acadèmics i es fan 30 hores setmanals de classe. Consta de dues parts:

  o Part comuna: matèries comunes i tutoria o Part diversificada: matèries de modalitat, matèries específiques i treball de

  recerca Matèries comunes (obligatòries): 1r curs: Llengua catalana i literatura I Llengua castellana i literatura I Llengua estrangera I Filosofia Educació física Hi ha 3 modalitats: • Ciències i Tecnologia • Humanitats i Ciències Socials • Arts: Arts plàstiques, imatge i disseny

  Arts escèniques, música i dansa Matèries per modalitat: CIÈNCIES I TECNOLOGIA

  Matemàtiques I (matèria d'opció obligatòria) Biologia I Ciències de la Terra Física I Química I Dibuix tècnic I Tecnologia industrial I

  HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS

  Llatí I (matèria d'opció obligatòria per a humanitats) Matemàtiques aplicades a les ciències socials (matèria d'opció obligatòria

  per a ciències socials) Economia Economia d'empresa I

  4

  http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/batxillerat/que_es_pot_estudiar/ciencies_i_tecnologia http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/batxillerat/que_es_pot_estudiar/humanitats_i_ciencies_socials http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/batxillerat/que_es_pot_estudiar/arts_plastiques_imatge_i_disseny

 • Guia informativa Després de l’ESO... què? SIAJ - Gener 2016

  5

  Grec I Història del món contemporani Literatura catalana Literatura castellana Literatura universal

  ARTS

  Història de l'art (matèria d'opció obligatòria) Cultura audiovisual Literatura catalana Literatura castellana Literatura universal Anàlisi musical I Anatomia aplicada Dibuix artístic I Dibuix tècnic I Llenguatge i pràctica musical Volum

  Matèries específiques: Ciències món contemporani (C. científica) Psicologia Sociologia Segona llengua estrangera I Estada a l'empresa Matèria optativa de centre Religió A més de les matèries comunes cal triar tres o quatre matèries de modalitat, una d'elles la d'opció obligatòria (en negreta). Si n'ha cursat només tres de modalitat escollida es pot triar una matèria d'una altra modalitat o bé dues matèries específiques. Cal tenir en compte que l’oferta d’itineraris i matèries pot variar en funció de cada centre educatiu. I si el centre no pot oferir algunes matèries optatives o de modalitat, hi ha la possibilitat de fer-ho a distància, a través de l’Institut Obert de Catalunya (IOC), en un màxim de dues matèries. Treball de recerca: s’inicia a 1r de batxillerat i es presenta a 2n curs. L’alumne ha de triar un tema, que estarà tutoritzat per un professor/a. Batxibac El Batxibac, que s’imparteix en alguns centres, un d’ells l’Institut Eugeni d’Ors a la nostra comarca, permet cursar un currículum mixt: es fa un terç de l’horari lectiu del batxillerat en llengua francesa i s’han de fer les matèries llengua i literatura francesa i història de França. Un cop aprovat, a més d’obtenir el títol de batxillerat, s’obté també la titulació de baccalauréat si se supera una prova externa que es fa íntegrament en francès. Més informació del Batxillerat

  http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/batxillerat/info_general/

 • Guia informativa Després de l’ESO... què? SIAJ - Gener 2016

  6

  Un cop aprovat s’obté el títol de BATXILLER I després, què pots fer: • Estudis universitaris • CFGS de Formació Professional • CFGS d’Arts plàstiques i disseny (amb prova específica si no s’ha superat

  la modalitat de batxillerat d’Arts) • Ensenyaments esportius (amb prova específica) • Ensenyaments superiors artístics (amb prova específica). • Accedir al món laboral. En quan a l’accés a la Universitat, amb els canvis previstos per l’aprovació de la LOMCE, la nova llei educativa, s’introdueix una avaluació final al Batxillerat que es faria al mateix centre on s’està estudiant. La primera es realitzaria el 2017, encara que no tindria efectes acadèmics per obtenir el títol de batxillerat, però sí per accedir a la Universitat. I a partir del curs 2017-2018 sí que tindria efectes acadèmics i d’accés a la Universitat.

 • Guia informativa Després de l’ESO... què? SIAJ - Gener 2016

  7

  EL BATXILLERAT A L’ALT PENEDÈS: VILAFRANCA DEL PENEDÈS SANT MARTÍ SARROCA INSTITUT ALT PENEDÈS (públic) SECCIÓ INSTITUT ALT FOIX (públic) Av. Tarragona, s/n. Tel. 93 890 22 14 Passeig Esportiu, 18. www.institutaltpenedes.cat/ Tel. 93 899 09 46 Ciències i Tecnologia Ciències i Tecnologia Humanitats i Ciències Socials Humanitats i Ciències Socials INSTITUT EUGENI D’ORS (públic) SANT SADURNÍ D’ANOIA Av. Tarragona, s/n. Tel. 93 890 38 33 www.ies-eugeni.cat ESCOLA INTERMUNICIPAL DEL

  PENEDÈS (públic) Ciències i Tecnologia Pl. Santiago Rusiñol, s/n. Humanitats i Ciències Socials Tel. 93 891 20 61 Batxibac (Batxillerat + Baccalauréat) www.intermunicipal.com INSTITUT MILÀ I FONTANALS (públic)

  Ciències i Tecnologia Humanitats i Ciències Socials

  C. Torrelles de Foix, s/n. Tel. 93 817 20 18 SANT JOSEP (privat) www.insmilaifontanals.cat C. Germans de Sant Gabriel, 2-7. Tel. 93 818 34 10 Artístic: Arts Plàstiques i Disseny http://stjosep.com Arts Escèniques i Música Ciències i Tecnologia Ciències i Tecnologia Humanitats i Ciències Socials Humanitats i Ciències Socials MONTAGUT (privat) SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS C. Amàlia Soler, 169. Tel. 93 890 32 22 INSTITUT EL FOIX (públic) http://escolamontagut.cat Av. Mª Aurèlia Capmany, 6-8. Tel. 93 898 33 60 Cièn