cloud computing: an lisi i disseny de l’estructura ......

Download Cloud computing: An lisi i disseny de l’estructura ... l’estructura inform tica d ... gr fic

Post on 01-Sep-2018

218 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • TFG EN ENGINYERIA INFORMTICA, ESCOLA DENGINYERIA (EE), UNIVERSITAT AUTNOMA DE BARCELONA (UAB) 1

  Cloud computing: Anlisi i disseny de lestructura informtica duna empresa

  Omar Kouyate Gabriel

  Resum La tecnologia cloud computing shan convertit en una soluci cada cop ms habitual per a empreses que volen aprofitar els

  avantatges que aporta tenir el seu CPD localitzat al cloud, no obstant dur a terme aquesta soluci requereix dun anlisi previ persona-

  litzat per a cada empresa. Aquest article proposa lestudi i la presa de decisions en el disseny de lestructura informtica duna empre-

  sa que necessita realitzar un canvi en la seva infraestructura. En el cos de larticle es mostrar un abstracte amb els punts claus que

  cal tenir en compte en el procs de migraci dels serveis locals duna empresa cap al cloud, una descripci sobre els conceptes b-

  sics que cal conixer per realitzar un projecte daquestes caracterstiques, sexplicar com sha realitzat la implementaci de la soluci

  plantejada i finalment sextrauran les conclusions obtingudes. La motivaci de realitzar aquest treball, ha estat assolir una metodolo-

  gia de treball i els conceptes globals de les Infraestructures com a servei , per aplicar-los en casos reals dempreses que requereixin

  migrar part o la totalitat de la seva infraestructura al cloud.

  Paraules clau cloud computing, IaaS, cloud, AWS, CPD, VPC, migraci, Infraestructura, nvol, Servidors.

  AbstractCloud computing Technology have become a common solution for companies who want to exploit the advantages of

  locating their data center in the cloud. This solution requires to realize a customized analysis depending on the company. This

  article proposes the study and the decisions that have to be taken to design the network structure of a company that needs to

  improve their infrastructure. This article will show an abstract with the key points to consider when a local services migration has

  to be done, including a description of the basic concepts about cloud computing and the explanation of the proposed solution

  implementation, finally it will show the conclusions found. The motivation of this project has been to achieve a working

  methodology and the global concepts about an Infrastructure s a service, to apply them in real cases of companies that need to

  migrate all o part of its infrastructure to the cloud.

  Index Termscloud computing, IaaS, cloud, AWS, CPD, outsorcing, infrastructure, Servers.

  1 INTRODUCTION

  n els ltims anys, cada cop sn ms les empreses que decideixen abandonar el model tradicional

  dinfraestructura , i aposten per migrar part o la totalitat de la seva estructura de xarxa cap al nvol. En aquest procs de canvi , la majoria de les empreses necessiten contractar serveis de especialistes capaos de prendre decisions sobre quina s la millor manera de formar la nova infraestructura, quins elements de xarxa necessiten migrar al nvol, quins elements nous cal contractar, com configurar els servidors en el cloud, millorar la eficincia, reduir costos de manteniment etc. Aquest projecte, neix per donar servei a les empreses que volen millorar la seva infraestructura de xarxa per aprofi-

  tar les avantatges que proporciona una IaaS i no quedar obsoletes. Per a realitzar el treball sha realitzat un cas ds simulant la demanda de una empresa que vol portar el seu CPD al cloud, per tant sha hagut de crear una to-pologia de xarxa de lempresa en qesti especificant els servidors dels que disposa, els serveis que que utilitzen i la seva disposici. Basant-se en els conceptes lligats a una infraestructura en cloud com escalabilitat, seguretat, rendiment, eficincia o disponibilitat, sha realitzat un anlisis per a determinar la topologia final de lempresa, decidint per a cada servei si conv portar-lo al cloud, mantenir-lo al CPD o substituir-lo per una millor soluci. Prviament a la elaboraci del cas ds sha realitzat una documentaci sobre conceptes bsics sobre cloud compu-ting i la seva aplicaci a les empreses, i sha realitzat una comparaci entre diferents provedors de IaaS. Per a rea-litzar la comparaci shan escollit els tres provedors amb ms cota de mercat actualment Amazon Web Services, Microsoft Azure i Google Compute Engine. Finalment sha realitzat un model dimplementaci de la

  E

  E-mail de contacte: omar.kgabriel@gmailcom

  Menci realitzada: Enginyeria de computadors

  Treball realitzat per: Omar Kouyate Gabriel

  Curs 2015-2016

  mailto:omar.kgabriel@gmailcom

 • 2 EE/UAB TFG INFORMTICA: CLOUD COMPUTING: DISSENNY DE LESTRUCTURA DUNA EMPRESA

  topologia final de lempresa, contactant els servidors i elements de xarxa necessaris i comunicant la xarxa virtual creada al cloud amb la xarxa local de lempresa. Per mo-tius de temps i de recursos disponibles, Sha decidit rea-litzar una implementaci reduda, implementatn noms els serveis necessaris per al funcionament del servidor App_Server, que executa laplicatiu ERP que utilitza lempresa per gestionar productes, magatzem, vendes , contractes etc. 1.1 Objectius

  Lobjectiu del projecte s documentar lanlisi realitzat sobre la implementaci de solucions cloud computing en les empreses, i la elaboraci dun cas ds per a una em-presa en concret, Caldr redactar els passos seguits per a les decisions preses respecte lexternalitzaci del cpd i la modificaci de la topologia de xarxa. Finalment es realitzar la implementaci del cas ds proposat i es realitzaran proves de rendiment, comparant la comunicaci entre servidor cloud i servidor fsic per a obtenir informaci que es valorar a les conclusions del projecte.

  Fig1. Llistat dobjectius de cloud computing: anlisi i

  disseny de lestructura informtica duna empresa

  1.2 Contingut

  Aquest article cont els segents apartats.

  Introducci Estat de lart Metodologia Planificaci Cloud computing Empresa client Virtual private cloud Implementaci Conclusions Bibliografia

  1.3 Estat de lart

  Actualment sn moltes les empreses que decideixen can-viar la seva infraestructura de xarxa fsica i aprofitar la tecnologia cloud computing per a obtenir millor eficincia econmica, millor disponibilitat, seguretat o rendiment part o la totalitat del seu CPD al nvol. Per a poder realit-zar la migraci al cloud de manera ptima cal dur a terme un anlisi previ sobre la infraestructura de la empresa i decidir quina soluci aplicar depenent dels requisits daquesta i de les limitacions de la tecnologia. Actualment existeixen multitud de provedors dinfraestructures de xarxa com a servei, aquest prove-dors ofereixen la possibilitat de installar servidors virtu-als o dedicats que es configuraran i gestionaran a travs de internet,

  2 CLOUD COMPUTING

  2.1 Definici i conceptes bsics.

  Cloud computing s una tecnologia que ofereix serveis de cmput a travs d e internet. La base principal daquesta tecnologia s que els processos de cmput es realitzen en servidors externs , daquesta manera els usuaris no reque-reixen de un hardware especfic per executar aplicacions , allotjar serveis, bases de dades etc. Quan parlem de cloud computing, podem diferenciar entre tres categories en funci del nivell dabstracci ofert al usuari final.

  Software as a Service SaaS:

  Parlem de SaaS quan un provedor de software ofereix una aplicaci als usuaris a travs de internet, aquest pro-vedor socupa del manteniment i el correcte funciona-ment de laplicaci, i els usuaris shi connecten simple-ment per utilitzar les funcions que ofereix. Exemples de SaaS: Gmail, Basecamp, Moodle, Facebook, Twiter.

  Platform as a Service PaaS:

  Platform as a Service s un model de cloud computing on els provedors ofereixen un espai als desenvolupadors per a crear i gestionar les seves aplicacions . Exemples de PaaS: Google Apps Engine, Apprenda, Velneo.

  Infrastructure as a Service IaaS:

  IaaS ofereix una infraestructura on els usuaris poden allotjar servidors ,bases de dades, sistemes demmagatzematje etc. Els provedors de IaaS ofereixen un sistema de contractaci escalable on noms pagues pels recursos utilitzats (s de CPU, capacitat demmagatzematge, velocitat de transferncia etc.)

 • OMAR KOUYATE - CLOUD COMPUTING: DISSENNY DE LESTRUCTURA DUNA EMPRESA 3

  Petita Mitjana Gran XL

  Amazon 26,28 52,56 388,36 776,72

  Google 60,05 123,37 246,01 491,29

  Microsoft 43,8 108,104 499,32 963,6

  0

  200

  400

  600

  800

  1000

  1200

  Preus Mensuals en $

  2.2 Provedors de IaaS

  Aquest projecte es basa en laplicaci de un IaaS per a configurar la infraestructura duna empresa, per tant sha basat lestudi en els diferents provedors de IaaS existents per a realitzar la implementaci. Per a rea-litzar lestudi shan escollit els 3 provedors amb ms cota de mercat actualment Amazon Web Services, Microsoft Azure i Google Compute Engine, cal dir que existeixen un gran nombre de provedors de IaaS, per shan escollit els tres anteriorment esmentats per la confiana i segure-tat que aporten al client al ser grans empreses conegudes per tothom. El funcionament dels serveis oferts per aquest provedors s molt similar, ja que els tres ofereixen la possibilitat de contractar servidors virtuals amb un hardware preconfi-gurat els quals sen paga la utilitzaci en hores. La dispo-nibilitat que garantitzen aquests provedors s prcti-caidntica, dun 99.5% , tot i que en els derrers dos anys Amazon Web Service ha estat el provedor que ha ofert una millor disponibilitat amb un temps de caiguda de 2h 30 minuts, respecte les 10h i 50 minuts de Microsoft Azu-re i les 11h i 35 minuts de Google Compute Engine.

  Fig2. Comparaci de temps de no disponiblitat dels IaaS

  Durant lany 2015

  Si que hi ha un canvi significatiu

View more