avaluació llengües

of 14 /14
Referències del currículum de les Illes Balears sobre l'avaluació de les llengües

Author: isabel-ferrer-arabi

Post on 14-Jul-2015

542 views

Category:

Education


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Avaluació llengües

Referències del currículumde les Illes Balearssobre l'avaluació de les llengües

Page 2: Avaluació llengües

●Extret de:

NORMATIVA CURRÍCULUM ILLES BALEARS:

Annex del Decret 72/2008, de 27 de juny, pel qual s'estableix el currículum de l'educació primària a les Illes Balears (BOIB núm. 92, de 2 de juliol de 2008)

Page 3: Avaluació llengües

LLENGUA CATALANA I LITERATURALLENGUA CASTELLANA I LITERATURA

En el procés d’avaluació de l’alumnat és important que aquest conegui quins són els criteris que s’apliquen, que disposi de pautes clares per a la seva activitat i que s’incorporin a la dinàmica de l’aula moments per a la reflexió i la valoració dels progressos propis.

Page 4: Avaluació llengües

En aquest seguiment és important el contactei la implicació de les famílies.

Page 5: Avaluació llengües

La revisió, individual o compartida, dels aspectes ortogràfics, morfològics o sintàctics de les produccions permet que els alumnes s’autocorregeixin.

Page 6: Avaluació llengües

Si l’objecte de l’ensenyament de les àrees de llengua castellana i literatura i de llengua catalana i literatura no són pròpiament els continguts, sinó el desenvolupament de la competència comunicativa, l’avaluació també s’ha de dur a terme en situacions tan reals i funcionals com sigui possible.

Page 7: Avaluació llengües

Els mestres han de realitzar també l’autoavaluació de la pràctica docent i valorar tant els resultats com el procés, per reajustar les seves actuacions.

Page 8: Avaluació llengües

LLENGUA ESTRANGERA

Per consolidar l’autonomia dels alumnes s’ha de promoure la reflexió sobre el propi procés d’aprenentatge, oferint pautes per a la pràctica de l’autoavaluació i per a la correcció dels errors.

Page 9: Avaluació llengües

Recursos com el Portfolio europeu de les llengües, promogut pel Consell d’Europa i utilitzat en molts països de la Unió Europea, resulten útils per al desenvolupament progressiu d’estratègies d’aprenentatge, per adquirir consciència dels propis progressos i per valorar-los.

Page 10: Avaluació llengües

D’aquesta manera, l’aprenentatge de la llengua estrangera contribuirà no només de forma directa al desenvolupament de la comunicació lingüística, sinó també de les habilitats i competències personals, emocionals i socials de cadascun dels alumnes.

Page 11: Avaluació llengües

UNA MICA D'HUMOR PER REFLEXIONAR

Page 12: Avaluació llengües
Page 13: Avaluació llengües
Page 14: Avaluació llengües

Elaborat per:Isabel Ferrer ArabíGemma Tur Ferrer

Eivissa, Agost 2010