avaluaciÓ - caib.es

of 16 /16
AVALUACIÓ AVALUACIÓ Una de les múltiples definicions d’avaluació : “procés de recollida i anàlisi d’informació destinat a descriure la realitat, emetre judicis de valor i facilitar la presa de decisions” (N. Sanmartí)

Author: others

Post on 24-Oct-2021

0 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

AVALUACIÓAVALUACIÓAVALUACIÓ Una de les múltiples definicions d’avaluació: “procés de recollida i anàlisi d’informació
destinat a descriure la realitat, emetre judicis de valor i facilitar la presa de decisions”
(N. Sanmartí)
L’avaluació educativa de l’alumnat en relació amb els objectius, continguts, criteris d’avaluació, i competències bàsiques (clau)
Els criteris i els estàndards d’avaluació que s’estableixen en el currículum bàsic suposen una formulació avaluable de les
capacitats expressades en els objectius generals de l’etapa, associades als continguts fonamentals de les àrees, i mostren les
competències que l’alumnat ha d’adquirir. (RD 126/2014)
 
L’avaluació educativa de l’alumnat en relació amb els objectius, continguts, criteris d’avaluació, i competències bàsiques (clau)
Els criteris i els estàndards d’avaluació que s’estableixen en el currículum bàsic suposen una formulació avaluable de les
capacitats expressades en els objectius generals de l’etapa, associades als continguts fonamentals de les àrees, i mostren les
competències que l’alumnat ha d’adquirir. (RD 126/2014)
 
Elements del currículumElements del currículum Currículum: regulació dels elements que determinen els processos d’ensenyament i aprenentatge per a cadascun dels ensenyaments i les etapes educatives.
Objectius: referents relatius als assoliments que l’alumne ha d’atènyer en finalitzar el procés educatiu, com a resultat de les experiències d’ensenyament-aprenentatge intencionalment planificades amb aquesta finalitat.
Competències: capacitats per aplicar de manera integrada els continguts propis de cada ensenyament i etapa educativa, amb la finalitat d’aconseguir la realització adequada d’activitats i la resolució eficaç de problemes complexos.
Continguts: conjunt de coneixements, habilitats, destreses i actituds que contribueixen a l’assoliment dels objectius de cada ensenyament i etapa educativa i a l’adquisició de competències. Els continguts s’ordenen en assignatures, que es classifiquen en matèries, àmbits, àrees i mòduls en funció dels ensenyaments, les etapes educatives o els programes en què participi l’alumnat.
Criteris d’avaluació: són el referent específic per avaluar l’aprenentatge de l’alumnat. Descriuen el que es vol valorar i que l’alumnat ha d’assolir, tant en coneixements com en competències; responen al que es pretén aconseguir en cada assignatura.
 
L’avaluació de l’alumnat segons disposen els reials decrets de currículum (RD 126/2014, art12, estableix el currículum bàsic de l’educació primària )
L’avaluació de l’alumnat segons disposen els reials decrets de currículum (RD 126/2014, art12, estableix el currículum bàsic de l’educació primària )
Per a totes les etapes educatives s’estableix que: Els referents per a la comprovació del grau d’adquisició de les competències i l’assoliment dels objectius de l’etapa a les avaluacions contínua i final de les assignatures dels blocs d’assignatures troncals i específiques han de ser els criteris d’avaluació i els estàndards d’aprenentatge avaluables que consten en els annexos I i II dels Reials decrets.
A L’EDUCACIÓ INFANTIL: L’avaluació dels procés d’ensenyament-aprenentatge és global, contínua i formativa
A L’EDUCACIÓ PRIMÀRIA: L’avaluació dels processos d’aprenentatge de l’alumnat ha de ser contínua i global i ha de tenir en compte el seu progrés en el conjunt de les àrees. L’avaluació ha de tenir un caràcter formatiu, regulador i orientatiu del procés educatiu per proporcionar informació als mestres, als alumnes i a les seves famílies i ha de possibilitar la millora tant dels processos com dels resultats de la intervenció.
Procés d’avaluació contínuaProcés d’avaluació contínua
Quan el progrés d’un alumne o alumna no sigui l’adequat, s’han d’establir mesures de reforç educatiu. Aquestes mesures s’han d’adoptar en qualsevol moment del curs, tan aviat com es detectin les dificultats i han d’anar adreçades a garantir l’adquisició de les competències imprescindibles per continuar el procés educatiu
  Els professors han d’avaluar tant els aprenentatges de l’alumnat com
els processos d’ensenyament i la seva pròpia pràctica docent, per a la qual cosa han d’establir indicadors d’assoliment en les programacions docents.
Les administracions educatives han de garantir el dret dels alumnes a una avaluació objectiva i que la seva dedicació, esforç i rendiment siguin valorats i reconeguts amb objectivitat, per a la qual cosa han d’establir els procediments oportuns.
L’avaluació de les competències clau (1)L’avaluació de les competències clau (1)
Tant en l’avaluació contínua en els diferents cursos com en les avaluacions finals educatives, cal tenir en compte el grau de domini de les competències corresponents a l’educació primària, mitjançant procediments d’avaluació i instruments d’obtenció de dades que ofereixin validesa i fiabilitat en la identificació dels aprenentatges adquirits. Per l’avaluació de les competències cal escollir, sempre que sigui possible, estratègies i instruments per avaluar els alumnes d’acord amb els seus desenvolupaments en la resolució de problemes que simulin contextos reals, i mobilitzar-ne els coneixements, destreses, valors i actituds.
S’han d’establir les relacions dels estàndards d’aprenentatge avaluables amb les competències a les quals contribueixen, per aconseguir avaluar els nivells de desenvolupament competencials assolits pels alumnes. Les avaluacions externes de fi d’etapa LOMCE han de tenir en compte, tant en el disseny com en l’avaluació, els estàndards d’aprenentatge avaluable del currículum (Ordre ECD/65/2015)
L’avaluació del grau d’adquisició de les competències ha d’estar integrada amb l’avaluació dels continguts, en la mesura que ser competent suposa mobilitzar els coneixements, destreses, actituds i valors per donar resposta a les situacions plantejades, dotar de funcionalitat els aprenentatges i aplicar el que s’aprèn des d’un plantejament integrador.
L’avaluació de les competències clau (2) Els nivells de desenvolupament de les competències s’han de poder mesurar a través d’ indicadors d’assoliment, com ara rúbriques o escales d’avaluació. Aquests indicadors d’assoliment han d’incloure rangs dirigits a avaluar desenvolupaments que tinguin en compte el principi d’atenció a la diversitat.
Els professors han d’establir les mesures que siguin necessàries per garantir que l’avaluació del grau de domini de les competències dels alumnes amb discapacitat es faci d’acord amb els principis de no-discriminació i accessibilitat i disseny universal.
Procediments d’avaluació variats per facilitar l’avaluació com a part integral del procés E/A i com una eina essencial de millora de la qualitat en educació: Cal incorporar estratègies que permetin la participació dels alumnes en el procés d’avaluació. -autoavaluació -avaluació entre iguals -coavaluació Exemples de procediments d’avaluació -observació sistemàtica del treball a classe -proves orals i escrites -portfolio -protocols de registre -treballs de classe
TIPUS D’AVALUACIÓ (1) (N. Sanmartí (2007 i 2010): Avaluar per aprendre)
Avaluació del procés, segons la seva finalitat
L’avaluació és un procés caracteritzat per:
Recollir informació
Analitzar aquesta informació i emetre judicis
Prendre decisions d’acord amb el judici emès, relacionades amb dos tipus de finalitats:
- Orientades a regular les dificultats i errors que sorgeixen al llarg d’un procés d’ensenyament-aprenentatge.
-Relacionades amb valorar els resultats d’un procés d’ensenyament- aprenentatge.
Avaluació qualificadora
-Objectiu: certificar l’adquisició d’uns determinats coneixements i
competències
orientadora.
de l’alumnat per autoregular-se.
-Es caracteritza per promoure que l’alumnat reguli: a) si s’ha apropiat dels
objectius d’aprenentatge, b) si és capaç d’anticipar i
planificar adequadament les operacions necessàries per a realitzar
un determinat tipus de tasques i c) si s’ha apropiat dels criteris
d’avaluació.
d’ensenyament-aprenentat-ge.
-Objectiu:identificar les dificultats i progressos d’aprenentatge dels
alumnes, per poder adaptar el procés didàctic del professorat a les necessitats d’aprenentatge de
l’alumnat.
-Té una finalitat reguladora de l’aprenentatge i de l’ensenyament
TIPUS D’AVALUACIÓ (2)
TIPUS D’AVALUACIÓ (3) Avaluació del procés, segons el moment en què s’avalua
Avaluació inicial
* té lloc abans d’iniciar el procés d’E/A. * objectiu: establir l’estat inicial de cada alumne abans d’abordar l’estudi d’una unitat didàctica, tema o conjunt de temes amb la finalitat d’adaptar la planificació prevista a les necessitats de cada alumne.
* funció formativa.
Avaluació final
* té lloc al final del procés d’E/A d’un determinat conjunt de continguts * objectiu: identificar si s’han adquirit de manera significativa. Pot tenir:
finalitat formativa, si els resultats s’utilitzen perquè l’alumnat prengui consciència dels seus èxits o per a regular futurs processos d’ensenyament dels mateixos continguts
finalitat selectiva, si s’utilitzen per qualificar l’alumnat.
Avaluació contínua
Recollida sistemàtica d’informació per part del professor: - per tal de fer un seguiment del procés d’aprenentatge de l’alumne
- - detectar-hi els aspectes que li generen més dificultats - poder-hi intervenir per ajudar-lo. - també serveix per valorar i adequar, si cal, el procés d’ensenyament- aprenentatge.
L’avaluació contínua motiva especialment l’aprenentatge: posa de manifest als alumnes allò que han après i els dóna estratègies i procediments per comprendre i superar els errors que hagin pogut cometre en el procés d’aprendre.
 
TIPUS D’AVALUACIÓ (3) Avaluació segons el subjecte que avalua
Autoavaluació: avaluació que fa l’estudiant de la seva pròpia producció atenent a uns criteris que s’han negociat prèviament.
Coavaluació: avaluació recíproca entre els estudiants en la qual apliquen criteris d’avaluació que s’han negociat prèviament en el grup-classe.
  Heteroavaluació: el  professor planifica, implementa i aplica el
 
Un instrument d’avaluació ha de permetre a l’alumnat
DEMOSTRAR, VALORAR, REFLEXIONAR...... EL QUE HAN APRÈS
APRENDRE SER AUTODIDACTES PRENDRE DECISIONS
DESENVOLUPAR I VALORAR LES INTEL·LIGÈNCIES TREBALLAR LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES
SER CONSCIENTS DEL PROPI APRENENTATGE
INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ AUTÈNTICA
l’aplicació dels coneixements
Valoració del treball fet Autoavaluació Rúbrica d’avaluació Examen oral Valoració del dossier Portfoli Anàlisi de casos Simulació Revisió i discussió de
documents
INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ COM A ACTIVITAT PER COMPROVAR EL QUE S’HA APRÈS
Carpeta d’aprenentatge (o portfoli): instrument d’avaluació integrat en el procés d’ensenyament i aprenentatge que recull les activitats que aporta l’alumne com a proves del seu aprenentatge d’un tema. Inclou els seus objectius, les reflexions sobre el que encara no sap prou bé, què farà per revisar els errors, què va millorant a mesura que avança en el coneixement i altres evidències sobre com i què aprèn.
Tipus de tasques i d’activitats per a
l’avaluació final dels aprenentatges
• Rúbrica: matriu que explicita, d’una banda, els criteris de realització i, de l’altra, els criteris de resultats corresponents als diferents nivells d’assoliment, concretats en indicadors relacionats específicament amb la tasca d’avaluació. L’alumnat la pot utilitzar per autoavaluar-se.
Qualificació del grau de competència
RELACIÓ ENTRE LES TÈCNIQUES I INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ
 
Indirecta: Anàlisi de treballs, diaris dels alumnes, relats d’experiències
ENQUESTES  Qüestionaris
Debat , assemblea i posada en comú
TÈCNIQUES CONVENCIONALS Exàmens: Orals o escrits
Proves objectives
Instruments d’avaluació segons la metodologia
Mètode de lliçó magistral Estratègies avaluatives idònies: proves objectives, les proves objectives de resposta curta i les proves de desenvolupament.
Mètode d'estudi de casos Estratègies avaluatives indicades: elaboració de treballs i projectes, informes i memòries de pràctiques, les proves d’execució de tasques reals o simulades, i les tècniques d’observació.
Metodologia d’aprenentatge basat en problemes
Elaboració de treballs i projectes i proves d’execució de tasques reals o simulades.
En la metodologia de resolució de problemes
Proves d’execució de tasques reals o simulades.
En l’aprenentatge cooperatiu
Aprenentatge orientat a projectes
Proves d’execució de tasques reals o simulades i elaboració de treballs i projectes.
Contracte d’aprenentatge Sistemes d’autoavaluació i portfoli.
AVALUACIÓ
Slide 8
Instruments d’avaluació segons la metodologia