administració d'empreses. problemes resolts

Click here to load reader

Post on 18-Jan-2016

49 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Administració d'Empreses. Problemes Resolts

TRANSCRIPT

 • ADMINISTRACIDEMPRESES

  PROBLEMES RESOLTS

  Carme Martnez CostaJosep Ortega Rodrguez

  los autores, 1998; Edicions UPC, 1998. Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorizacin escrita de los titulares del "copyright", bajo las sanciones establecidas enlas leyes, la reproduccin total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografa y el tratamiento informtico, y la distribucin deejemplares de ella mediante alquiler o prstamo pblicos, as como la exportacin e importacin de ejemplares para su distribucin y venta fuera del mbito de la UninEuropea.

 • Presentaci 7

  Presentaci

  La publicaci daquest llibre neix de la necessitat dels nostres alumnes denginyeria industrial de disposardexercicis resolts per poder preparar lassignatura dAdministraci dEmpreses (normalment fan servir unesaltres paraules per expressar el que hem posat entre cometes).

  Fruit daquesta demanda, shan recopilat un conjunt de casos, la majoria dels quals procedeixen denunciats deproblemes dexamen i daltres han estat elaborats expressament per cobrir els aspectes ms rellevants delprograma de lassignatura.

  La presentaci dels casos segueix aproximadament la seqncia en qu es desenvolupa el programa, malgrat queno han estat agrupats deliberadament per temes, amb la finalitat doferir la visi de conjunt necessria en laprctica de ladministraci.

  El nostre objectiu s que aquest material de treball serveixi de suport per tal darribar a dominar la matria i, quesigui til a lhora dentendre i sintetitzar els conceptes i les eines del camp de ladministraci dempreses. Almateix temps sha procurat que, en la mesura possible, el redactat dels casos resulti entretingut per al lector.

  los autores, 1998; Edicions UPC, 1998.

 • ndex 9

  ndex

  Presentaci ...............................................................................................................................................................7

  PRIMERA PARTCASOS PRCTICS D'EMPRESES...................................................................................................................11

  CAS 1: NAVER, S.A. ............................................................................................................................................13CAS 2: GRANTER, S.A. .......................................................................................................................................16CAS 3: ACEROS DEL MEDITERRNEO ..........................................................................................................22CAS 4: FRESER, S.A. ...........................................................................................................................................27CAS 5: REFRACSA ..............................................................................................................................................31CAS 6: MONTSENY, S.A.....................................................................................................................................35CAS 7: ELECTRODIESEL, S.A. ..........................................................................................................................40CAS 8: TERCOM, S.A. .........................................................................................................................................43CAS 9: TERCOM, S.A. (II)...................................................................................................................................52CAS 10: TERCOM, S.A. (III) ...............................................................................................................................59CAS 11: FLUVI, S.A. .........................................................................................................................................63CAS 12: INNOVSA...............................................................................................................................................68CAS 13: VENTILAND..........................................................................................................................................74CAS 14: GELMAR................................................................................................................................................81CAS 15: SETRA, S.A. ...........................................................................................................................................89

  SEGONA PART:EXERCICIS DE REPS .....................................................................................................................................93

  EXERCICI 1: ALFA..............................................................................................................................................95EXERCICI 2: TADOR ..........................................................................................................................................98EXERCICI 3: VIDRALA ....................................................................................................................................101EXERCICI 4: COST DE CAPITAL....................................................................................................................104EXERCICI 5: INVERSIONS I PRSTECS........................................................................................................107

  los autores, 1998; Edicions UPC, 1998.

 • Administraci dempresas.Problemes resolts 11

  PRIMERA PART:

  CASOS PRCTICSDEMPRESES

  los autores, 1998; Edicions UPC, 1998. Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorizacin escrita de los titulares del "copyright", bajo las sanciones establecidas enlas leyes, la reproduccin total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografa y el tratamiento informtico, y la distribucin deejemplares de ella mediante alquiler o prstamo pblicos, as como la exportacin e importacin de ejemplares para su distribucin y venta fuera del mbito de la UninEuropea.

 • Administraci dempresas.Problemes resolts 13

  CAS 1: NAVER, S.A.

  Lempresa comercial NAVER, S.A., presenta a 31 de desembre de 1997 el balan de situaci segent (en milionsde pessetes):

  ACTIU PASSIUImmobilitzat material 600 Capital 150Amortitzaci acumulada immobilitzat material -100 Reserves 500Existncies 40 Prdues i guanys 50Deutors 400 Creditors a llarg termini 70Tresoreria 10 Prstecs a curt termini 80

  Provedors 80Hisenda pblica creditora 20

  TOTAL 950 TOTAL 950

  Lempresa fa les previsions segents per a lany 1998:

  1. Es cobraran de clients factures de 1997 per valor de 400 milions de pessetes.

  2. Shaur de pagar a provedors les compres realitzades lltim mes de lany 1997 per valor de 80 milions depessetes.

  3. Es repartiran dividends pel 50 % del benefici obtingut a lexercici de 1997, i laltre 50 % es traspassar areserves.

  4. Es liquidar el deute amb hisenda pagant en concepte dimpost sobre societats la quantitat de 20 milions depessetes.

  5. Les vendes previstes per a lany 1998 sn 200.000 unitats, a un preu de venda de 18.000 pessetes cadascuna.Les vendes es cobraran a 60 dies.

  6. Les compres necessries per tal que les existncies al final de lexercici siguin nulles, han de ser de 196.000unitats, al preu de 9.000 pessetes cadascuna, a pagar a 30 dies.

  7. Es pagaran al comptat despeses per valor de 1.500 milions de pessetes en concepte de sous i salaris, treballs,subministraments i serveis exteriors.

  8. Shaur damortitzar el 50 % del capital pendent del prstec a llarg termini, i shauran de pagar interessos perun total de 18 milions de pessetes.

  9. El prstec a curt termini ven el juny de 1998 i sha de pagar dun sol cop el capital ms els interessos, segonsuna taxa dinters anual del 10 %.

  los autores, 1998; Edicions UPC, 1998.

 • Administraci dempreses.Problemes resolts14

  10. Limmobilitzat material samortitza linealment a ra dun 10 % anual.

  11. La taxa impositiva de limpost sobre societats continuar essent del 35 %.

  No es permet que el saldo de tresoreria baixi per sota dels 10 milions de pessetes. Per aix es pot sollicitar uncompte de crdit amb un inters sobre el saldo ms desfavorable del 20 %.

  Amb aquestes dades, es demana:

  1. Pressupost de tresoreria per a lany 1998.

  2. Compte de resultats previst per al 1998.

  3. Balan previst per al 31 de desembre de 1998.

  SOLUCI:

  1. Pressupost de tresoreria per a lany 1998

  Cobraments a clients per vendes 1997 400Cobraments a clients per vendes 1998 3.000Total cobraments 3.400

  Pagament a provedors per compres de 1997 80Pagament de dividends de lexercici de 1997 25Pagament de limpost de societats de 1997 20Pagament de compres de 1998 1.617Pagament de despeses diverses dexplotaci 1.500Devoluci del capital del prstec a llarg termini 35Pagament dinteressos del prstec a llarg termini 18Devoluci de capital del prstec a curt termini 80Pagament dinteressos del prstec a curt termini 8Total pagaments 3.383

  + Cobraments +3.400- Pagaments - 3.383= Subtotal 17+ Saldo inicial de tresoreria + 10= Saldo final de tresoreria 27

  los autores, 1998; Edicions UPC, 1998.

 • Administraci dempresas.Problemes resolts 15

  2. Compte de resultats de 1998

  + Vendes + 3.600- Compres - 1.764+ Variaci dexistncies - 40- Despeses diverses dexplotaci - 1.500- Dotaci per amortitzaci de limmobilitzat - 60= BAII 236- Despeses financeres - 26= BAI 210- Impost de societats - 73,5= BdI 136,5

  3. Balan previst per al 31 de desembre de 1998

  ACTIU PASSIUElements de limmobilitzat material 600 Capital 150Amortitzaci acumulada immobilitzat -160 Reserves 525Existncies 0 Prdues i guanys 136,5Deutors 600 Creditors a llarg t